1. Công ước 190 có phải quy định về chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc hay không ?

Công ước 190 về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc, được ban hành tại Geneva trong phiên họp thứ 108 của Hội nghị Lao động Quốc tế vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, đánh dấu một bước quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người lao động trên toàn cầu. Nội dung của công ước này không chỉ giới hạn đến những người làm công theo định nghĩa tại luật pháp mà còn bao gồm mọi cá nhân tham gia vào thế giới lao động, không phân biệt đến tình trạng hợp đồng lao động, trình độ đào tạo hay vị trí công việc.

Công ước 190 mang đến sự đảm bảo cho những người làm việc theo nhiều định nghĩa khác nhau, từ thực tập sinh và người học việc đến những người đã chấm dứt công việc, tình nguyện viên và người tìm việc. Các quy định của nó không chỉ tập trung vào những nguyên tắc cơ bản như việc ngăn chặn bạo lực và quấy rối, mà còn mở rộng để bao gồm nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Theo Điều 2 của Công ước 190, mục tiêu chính là bảo vệ người lao động khỏi mọi hình thức bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc. Điều này không chỉ áp dụng cho những người đang làm việc mà còn đối với những người đã chấm dứt công việc, tình nguyện viên và người tìm việc. Điều này phản ánh cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và công bằng cho mọi cá nhân.

Công ước cũng chú trọng đến việc thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động. Điều này đặt ra một tiêu chí chung cho các doanh nghiệp và tổ chức, yêu cầu họ phải tạo ra môi trường làm việc tích cực và không chứa đựng bất kỳ hình thức nào của bạo lực hoặc quấy rối. Đồng thời, công ước cũng cung cấp các hướng dẫn chi tiết về cách thức xác định, ngăn chặn và giải quyết các trường hợp vi phạm.

Với việc ban hành Công ước 190, cộng đồng quốc tế đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ đối với việc bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người lao động. Điều này không chỉ là một bước quan trọng để chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, mà còn là một cơ hội để xây dựng một xã hội công bằng và phát triển, nơi mọi người có thể làm việc mà không sợ hãi và bị đe dọa.

2. Việc chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc tại Công ước 190 thực hiện theo nguyên tắc như nào ?

Nguyên tắc cốt lõi của việc chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, theo quy định tại Mục III của Công ước 190 về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối, năm 2019, là một cột mốc quan trọng đối với sự bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của người lao động trên khắp thế giới. Điều 4 của Công ước này đặt ra các nguyên tắc và nhiệm vụ mà mỗi quốc gia thành viên cần thực hiện để thúc đẩy môi trường làm việc không có bạo lực và quấy rối.

Theo quy định này, mỗi quốc gia thành viên được yêu cầu phê chuẩn Công ước 190 và tôn trọng quyền của người lao động làm việc trong một môi trường an toàn và không có bạo lực. Quá trình này đòi hỏi sự tham khảo ý kiến của các tổ chức đại diện của cả người sử dụng lao động và người lao động, nhằm đảm bảo tính công bằng và đa chiều trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách.

Để ngăn chặn và loại bỏ bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, mỗi quốc gia cần thiết lập một cách tiếp cận toàn diện và tích hợp, phù hợp với điều kiện và luật lệ cụ thể của quốc gia đó. Các biện pháp cần bao gồm việc nghiêm cấm bạo lực và quấy rối trong văn bản luật, xây dựng chính sách liên quan, thực hiện chiến lược phòng chống toàn diện và xây dựng cơ chế thực thi và giám sát mạnh mẽ.

Các quy định cụ thể khác bao gồm việc đảm bảo việc tiếp cận các biện pháp hỗ trợ nạn nhân, quy định hình thức kỷ luật và xây dựng các công cụ, hướng dẫn, tổ chức hoạt động giáo dục và tập huấn để nâng cao nhận thức trong cộng đồng lao động. Đặc biệt, việc thanh tra và xác minh các trường hợp bạo lực và quấy rối cần được đảm bảo thông qua các cơ quan thanh tra lao động và các cơ quan chức năng khác.

Khi áp dụng và thực hiện cách tiếp cận được nêu tại Điều 4 Công ước 190 về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối, năm 2019, mỗi quốc gia thành viên đều đặt ra trách nhiệm quan trọng để tạo ra một môi trường làm việc không bạo lực và không quấy rối. Việc ghi nhận vai trò và chức năng chuyên biệt và bổ trợ lẫn nhau giữa chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức đại diện của họ là quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và tính bền vững của các biện pháp thực hiện.

Mỗi bên liên quan cần hiểu rõ và thúc đẩy tính chất và trách nhiệm công việc khác nhau của họ. Chính phủ có vai trò quyết định chính sách và đặt ra các nguyên tắc quốc gia, trong khi người sử dụng lao động và người lao động chịu trách nhiệm thực hiện và tuân thủ các quy định và hướng dẫn để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và an toàn.

Bên cạnh đó, Điều 5 của Công ước 190 năm 2019 tập trung vào nguyên tắc áp dụng Công ước nhằm ngăn chặn và xóa bỏ bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc. Mỗi quốc gia thành viên được yêu cầu tôn trọng và thúc đẩy các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, bao gồm tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể. Quy định này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức, bắt buộc và lao động trẻ em. Đồng thời, nó cũng đề cập đến việc loại bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, đồng lòng thúc đẩy môi trường làm việc bền vững.

Ngoài ra, Điều 6 của Công ước 190 năm 2019 cũng quy định về một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Công ước. Mỗi quốc gia thành viên được yêu cầu ban hành luật, quy định và chính sách nhằm đảm bảo quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Điều này áp đặt trách nhiệm lên chính phủ để tạo ra một hệ thống pháp luật mạnh mẽ, bảo vệ quyền lợi của tất cả người lao động, đặc biệt là lao động nữ và những đối tượng dễ bị tổn thương.

Trong một mối quan hệ tương tác giữa các quốc gia thành viên, người sử dụng lao động và người lao động cùng với tổ chức đại diện của họ, việc thực hiện đồng bộ các nguyên tắc và quy định này sẽ tạo nên một cơ sở vững chắc để chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường lao động chân thực, tôn trọng và bền vững.

Công ước 190 là một bản hợp đồng quốc tế quan trọng, không chỉ là động lực mạnh mẽ để mỗi quốc gia thực hiện các biện pháp cụ thể chống lại bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, tích cực và đầy đủ công bằng cho tất cả người lao động. Sự cam kết và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Công ước này sẽ làm cho thế giới lao động trở nên chân thực hơn, nơi mà mọi cá nhân đều có quyền được đối xử công bằng và tôn trọng.

3. Pháp luật về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc nước ta được quy định như nào ?

Quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong pháp luật Việt Nam là một phần quan trọng của hệ thống luật lao động hiện đại, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động. Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã đề cập đến nhiều điểm quan trọng nhằm tăng cường phòng, chống quấy rối tình dục và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Theo điều 5 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền không bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Điều này không chỉ là một quyền lợi cơ bản mà còn là sự bảo vệ tâm hồn và phẩm chất của người lao động trong môi trường làm việc. Đồng thời, theo điều 35 Bộ luật Lao động 2019, nếu người lao động bị quấy rối tình dục, họ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không bị xem là vi phạm hợp đồng.

Người sử dụng lao động, theo điều 6 Bộ luật Lao động 2019, có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Điều này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và tích cực. Các biện pháp này có thể bao gồm việc đào tạo nhân sự, thông báo và tạo ra các cơ chế báo cáo, giúp nhận diện và xử lý tình trạng quấy rối tình dục một cách hiệu quả.

Đặc biệt, nội quy lao động là một công cụ quan trọng để người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục. Theo quy định, người sử dụng lao động cần bao gồm trong nội quy lao động mình các quy tắc và biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo môi trường làm việc không bị quấy rối tình dục. Điều này bao gồm cả việc xây dựng các quy trình và thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống quấy rối tình dục, người sử dụng lao động cần không ngừng tăng cường nhận thức và đào tạo nhân viên về vấn đề này. Việc tạo ra một môi trường làm việc nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân sẽ là bước quan trọng để xây dựng một cộng đồng lao động tích cực và không bạo lực.

Tóm lại, việc có các quy định rõ ràng về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong pháp luật Việt Nam không chỉ là sự đảm bảo quyền lợi cơ bản cho người lao động mà còn là bước quan trọng để xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và công bằng. Sự hợp tác giữa chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động sẽ tạo nên một cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của xã hội và kinh tế.

Xem thêm: Người lao động quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì người sử dụng lao động có được quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải hay không ? 

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn