Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

1. Khái quát chung về chương trình giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên bên cạnh giáo dục chính quy là hai hệ thống giáo dục thuộc Giáo dục quốc dân. Các hoạt động giáo dục thường xuyên nhằm hướng tới việc thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

Theo quy định tại Điều 43 Luật Giáo dục năm 2019, chương trình giáo dục thường xuyên gồm có:

- Chương trình xoá mù chữ;

- Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp;

- Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo dục thường xuyên được thực hiện tại các cơ sở giáo dục thường xuyên hoặc cũng được thực hiện tại cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, tại nơi làm việc, cộng đồng dân cư, qua phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện khác theo quy định pháp luật về thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên hiện nay được biết đến bao gồm:

 - Trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

- Trung tâm học tập cộng đồng;

- Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

2. Thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên

Các điều kiện phải đáp ứng khi muốn thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Có đầy đủ các cơ sở vật chất như: đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;

- Có đầy đủ các thiết bị dạy học, tài liệu học tập theo yêu cầu khi thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

Thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên:

Về thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, Điều 38 văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT quy định như sau:

Thẩm quyền quyết định thành lập: Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

Hồ sơ thành lập:

- Công văn của Sở GD&ĐT về việc đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

- Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của việc cho phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Sở GD&ĐT gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Nội vụ để đề nghị tổ chức thẩm định.

Hình thức gửi hồ sơ: bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Bước 2: Sở Nội vụ tổ chức thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Sau đó gửi hồ sơ chi UBND cấp tỉnh thẩm tra.

Bước 3: Quyết định thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập TTGDTX trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu chưa quyết định thì thông báo cho Sở GD&ĐT bằng văn bản nêu rõ lý do.

3. Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng được quy định tại Điều 43 văn bản hợp nhất số 07 như sau:

Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

Hồ sơ thành lập:

- Văn bản đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: UBND cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm gửi 01 bộ hồ sơ tới Phòng GD&ĐT.

Hình thức gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng GD&ĐT tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ sau đó trình Chủ tịc UBND cấp huyện quyết định.

Bước 3: Ra quyết định thành lập

Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu chưa ra quyết định phải thông báo cho người nộp hồ sơ bằng văn bản và nêu rõ lý do, hướng giải quyết.

Các trường hợp đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm học tập cộng đồng.

Trung tâm học tập cộng đồng bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau:

- Trung tâm vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.

- Trong thời hạn 12 tháng liên tục, trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập của cộng đồng.

Trung tâm học tập cộng đồng bị giải thể trong các trường hợp sau:

- Trung tâm vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

- Đã hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà trung tâm vẫn không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

4. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại Điều 47 Văn bản hợp nhất số 07 như sau:

Thẩm quyền thành lập:

- Trung tâm trong khuôn viên nhà trường: Do Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập.

- Trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT, Trung tâm nằm ngoài khuôn viên nhà trường; Các trung tâm trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc: Do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập.

Hồ sơ thành lập:

- Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Chủ thể có nhu cầu thành lập trung tâm gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến người có thẩm quyền thành lập.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thành lập tiến hành thẩm định, kiểm tra theo quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Sau khi hoàn tất việc thẩm định, trong thời hạn 05 ngày làm việc ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập các trung tâm đủ điều kiện.

Nếu không phải có văn abnr thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục:

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

- Đã được cấp phép hoạt động giáo dục bởi cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục:

Thẩm quyền cấp phép:

+) Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cấp phép hoạt động giáo dục với các trung tâm thuộc thẩm quyền quyết định thành lập.

+) Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

Hồ sơ cấp phép hoạt động giáo dục gồm:

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

- Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

- Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trung tâm gửi 01 bộ hồ sơ tới chủ thể có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục.

Bước 2: Chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm tra. Nếu hồ sơ chưa đúng thì thông báo cho trung tâm sửa đổi, bổ sung.

Thời hạn thực hiện: Trong 05 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Thời hạn thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định.

Bước 4: Cấp phép hoạt động giáo dục 

Thời hạn thực hiện: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định.

Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do

5. Quy định về công nhận kết quả học tập đối với chương trình giáo dục thường xuyên

- Đối với chương trình xoá mù chữ, học viên tham gia nếu đu điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo thì được công nhận hoàn thành chương trình xoá mù chữ.

- Đối với chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân:

+) Học viên học hết chương trình giáo dục trung học cơ sở đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

+) Học viên học hết chương trình trung học phổ thông nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu không dự thi hoặc không đạt yêu cầu thì  người đứng đầu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của một trình độ đào tạo theo quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam thì được cấp bằng tương ứng với trình độ đào tạo.

- Đối với chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ và Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp, học viên học các khóa bồi dưỡng theo các hình thức khác nhau được dự thi, nếu đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục nào thì được cấp chứng chỉ tương ứng với chương trình học đó.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê