1. Công an nhân dân là gì?

Công an nhân dân đóng vai trò quan trọng và làm trụ cột trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội, và chiến đấu phòng chống tội phạm cũng như vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

Lực lượng công an nhân dân hoạt động dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý nhà nước đồng nhất của Chính phủ, và sự chỉ huy và quản lý trực tiếp từ Bộ trưởng Bộ Công an. Họ được tổ chức theo hệ thống tập trung, thống nhất, chuyên sâu và tinh gọn theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.

Công an nhân dân có nhiệm vụ cung cấp tham mưu cho Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội, chiến đấu phòng chống tội phạm. Họ chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước đồng nhất về an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

 

2. Quy định về cấp, bậc, hàm đối với sĩ quan Công an nhân dân

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:

STT

Cấp bậc

Hàm

Chức vụ

1

Sĩ quan cấp tướng

Đại tướng

Bộ trưởng Bộ công an

Thượng tướng (Số lượng không quá 6)

Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng (số lượng không quá 35)

Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một trong các tiêu chí theo quy định của Luật Công an nhân dân 2018;

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương;

Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân;

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương;

Thiếu tướng (số lượng không quá 157)

Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương;

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông;

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương;

Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương;

2

Sĩ quan cấp tá

Đại tá

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ; Hiệu trưởng các trường trung cấp Công an nhân dân;

Thượng tá

Trưởng phòng và tương đương; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trung đoàn trưởng;

Trung tá

Đội trưởng và tương đương; Trưởng Công an xã, phường, thị trấn; Tiểu đoàn trưởng;

Thiếu tá

Đại đội trưởng

3

Sĩ quan cấp úy

Đại úy

Trung đội trưởng

Thượng úy

Tiểu đội trưởng

Trung úy

 

Thiếu úy

 

4

Hạ sĩ quan

Thượng sĩ

 

Trung sĩ

 

Hạ sĩ

 

 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật:

STT

Cấp bậc

Quân hàm

1

Sĩ quan cấp tá

Thượng tá

Trung tá

Thiếu tá

2

Sĩ quan cấp úy

Đại úy

Thượng úy

Trung úy

Thiếu úy

3

Hạ sĩ quan

Thượng sĩ

Trung sĩ

Hạ sĩ

 

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ:

STT

Cấp bậc

Quân hàm

1

Hạ sĩ quan nghĩa vụ

Thượng sĩ

Trung sĩ

Hạ sĩ

2

Chiến sĩ nghĩa vụ

Binh nhất

Binh nhì

 

3. Quy định về thời gian xét thăng cấp bậc hàm công an nhân dân 

Quy định về thời hạn thăng cấp của hạ sĩ quan và sĩ quan nghiệp vụ được điều chỉnh như sau:

 1. Hạ sĩ lên Trung sĩ: Thời gian tối thiểu là 01 năm.
 2. Trung sĩ lên Thượng sĩ: Thời gian tối thiểu là 01 năm.
 3. Thượng sĩ lên Thiếu úy: Thời gian tối thiểu là 02 năm.
 4. Thiếu úy lên Trung úy: Thời gian tối thiểu là 02 năm.
 5. Trung úy lên Thượng úy: Thời gian tối thiểu là 03 năm.
 6. Thượng úy lên Đại úy: Thời gian tối thiểu là 03 năm.
 7. Đại úy lên Thiếu tá: Thời gian tối thiểu là 04 năm.
 8. Thiếu tá lên Trung tá: Thời gian tối thiểu là 04 năm.
 9. Trung tá lên Thượng tá: Thời gian tối thiểu là 04 năm.
 10. Thượng tá lên Đại tá: Thời gian tối thiểu là 04 năm.
 11. Đại tá lên Thiếu tướng: Thời gian tối thiểu là 04 năm.
 12. Thời hạn thăng cấp bậc tướng tối thiểu là 04 năm cho mỗi cấp bậc hàm.

Đối với việc xét nâng bậc lương và thăng cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan và chuyên môn kỹ thuật, mức lương tương ứng được xác định theo bảng lương chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ được quy định bởi Bộ trưởng Bộ Công an.

Thời gian học tập của sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ tại trường đào tạo được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm. Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ bị giáng cấp bậc hàm, sau 01 năm kể từ ngày bị giáng cấp, nếu tiến bộ thì có thể được xét thăng cấp bậc hàm.

Độ tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng không vượt quá 57 tuổi, và có thể cao hơn tuỳ theo quyết định của Chủ tịch nước.

 

4. Trường hợp được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc

Các quy định về thăng cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ Công an nhân dân được trình bày chi tiết như sau:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có thể thăng cấp bậc hàm trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

 • Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
 • Có đóng góp xuất sắc trong việc xây dựng Công an nhân dân và nghiên cứu khoa học.
 • Thành tích nổi bật trong công tác, học tập, vượt qua yêu cầu và tiêu chuẩn để thăng cấp bậc hàm.

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có thể được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc trong các trường hợp sau đây:

 • Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc như đã nêu ở mục 1.
 • Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm từ 02 bậc trở lên.

Tuy nhiên, việc thăng cấp bậc hàm vượt bậc không được quá cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

Quyết định về việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng do Chủ tịch nước quyết định. Còn việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Đại tá trở xuống do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Tất cả các quy định này được quy định cụ thể trong Điều 23 của Luật Công an nhân năm 2018.

 

5. Việc quy định cụ thể thời gian xét thăng cấp bậc hàm công an nhân dân nhằm mục đích gì?

Việc quy định cụ thể thời gian xét thăng cấp bậc hàm trong Công an nhân dân nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đúng quy trình trong quá trình thăng cấp bậc hàm. Các quy định này giúp tạo ra một hệ thống thăng cấp bậc hàm có sự đồng nhất và rõ ràng, đồng thời đánh giá và đề cao năng lực, thành tích, trách nhiệm và khả năng làm việc của các sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ Công an nhân dân.

Quy định thời gian xét thăng cấp bậc hàm cũng giúp khuyến khích các cá nhân trong Công an nhân dân nỗ lực và phấn đấu để đạt được các mục tiêu và tiêu chuẩn để thăng cấp. Nó tạo ra một khung thời gian rõ ràng và cơ hội cho các thành viên của Công an nhân dân để phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Hơn nữa, việc quy định thời gian xét thăng cấp bậc hàm cũng giúp đảm bảo tính ổn định và liên tục trong việc thay đổi cấp bậc hàm. Nó tạo ra một sự cân đối và sự thống nhất trong việc quản lý nhân sự và sự phát triển chuyên môn trong Công an nhân dân.

Tổng hợp lại, việc quy định cụ thể thời gian xét thăng cấp bậc hàm trong Công an nhân dân có tác dụng tăng cường tính công bằng, khuyến khích phát triển nghề nghiệp và đảm bảo sự ổn định trong quá trình thăng cấp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trên đây là nội dung bài viết về quy định thời gian xét thăng cấp bậc hàm công an nhân dân theo Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin chi tiết và chính xác về vấn đề này. Nếu quý độc giả có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần được hỗ trợ pháp lý, xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006162. Đội ngũ luật sư và chuyên viên của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của quý vị. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị.