Bài viết "Quy định về tiêu chuẩn trở thành giảng viên đại học công lập 2023" đưa ra chi tiết các quy định mới về tiêu chuẩn để trở thành một giảng viên đại học công lập trong năm 2023. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đảm bảo đúng chức danh giảng viên cho những người hoàn toàn đủ điều kiện và năng lực trong lĩnh vực giảng dạy tại các trường đại học công lập.

 

1. Xếp hạng giáo viên tại các trường đại học công lập

Căn cứ vào quy định tại Điều 2 của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT, quy định về chức danh và nghề nghiệp viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được thể hiện rõ như sau:

 • Chức danh Giảng viên Cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.01.01, thể hiện sự tôn vinh và công nhận cho những người có kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm giảng dạy chất lượng cao, và đóng góp to lớn trong lĩnh vực giáo dục.
 • Chức danh Giảng viên Chính (hạng II) - Mã số: V.07.01.02, thể hiện sự phát triển và tiến bộ trong nghề nghiệp giảng dạy, với kiến thức và kỹ năng đáng kể, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của cơ sở giáo dục.
 • Chức danh Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03, là nền tảng của đội ngũ giảng dạy, với khả năng truyền đạt kiến thức tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong việc đào tạo thế hệ trẻ.
 • Chức danh Trợ giảng (hạng III) - Mã số: V.07.01.23, đóng góp một phần quan trọng trong quá trình giảng dạy và hỗ trợ giảng viên chính và giảng viên trong việc truyền đạt kiến thức và quản lý lớp học.

Như vậy, thông qua việc liệt kê và mô tả chi tiết các chức danh nghề nghiệp của viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT đã tạo nên một hệ thống phân cấp rõ ràng, khẳng định tầm quan trọng của từng vai trò trong sự phát triển và thành công của ngành giáo dục.

 

2. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên tại các trường đại học công lập

Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT, Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp đối với giảng viên tại các trường đại học công lập đã được khắc phục cụ thể như sau:

 1. Tâm huyết và phẩm chất nhà giáo: Yêu cầu giữ gìn tâm huyết với nghề, thể hiện sự tôn trọng đối với tư cách giáo viên. Điều này bao gồm việc bảo vệ phẩm chất, uy tín và danh dự của người làm công việc giáo dục. Đồng thời, giảng viên cần mang trong mình tinh thần đoàn kết, tôn trọng và khả năng hợp tác với đồng nghiệp cả trong cuộc sống và trong quá trình công việc. Tinh thần nhân ái, lòng bao dung, độ lượng, cách cư xử hòa nhã đối với người học - gồm sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh - cũng là một yếu tố quan trọng, thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với họ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người học, đồng nghiệp và cộng đồng cũng là trách nhiệm cần được tuân thủ.
 2. Tận tụy và tuân thủ nội quy: Giảng viên cần thực hiện công việc với tận tụy, đảm bảo sự chuyên nghiệp và cam kết đối với công việc. Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục đại học công lập và các quy định pháp luật của ngành cũng là một tiêu chí quan trọng, giúp duy trì sự ổn định và chất lượng trong môi trường giảng dạy.
 3. Công bằng và trách nhiệm trong giảng dạy: Công bằng trong việc giảng dạy và đánh giá năng lực của người học là điểm đặc biệt được đề cập. Giảng viên cần thực hiện công bằng trong việc truyền đạt kiến thức và đánh giá hiệu quả của quá trình học tập của học viên. Sự thực hiện tiết kiệm, chống bệnh thành tích và ngăn chặn sự tham nhũng, lãng phí cũng là một phần không thể thiếu của yếu tố đạo đức nghề nghiệp.
 4. Tuân thủ các quy định khác của pháp luật: Cuối cùng, việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật cũng là một yếu tố cần được tuân theo, nhằm đảm bảo việc thực hiện công việc theo một cách chính trực, đúng luật và trách nhiệm.

Tóm lại, Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT đã xác định một loạt các yêu cầu đạo đức nghề nghiệp đối với giảng viên tại các trường đại học công lập, từ đó thể hiện sự đa dạng và tích cực của các mặt trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục và sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục đại học.

 

3. Yêu cầu trở thành giáo viên tại các trường đại học công lập

3.1. Điều kiện trở thành giáo sư cao cấp tại các trường đại học công lập

Theo sự quy định của Điều 7 trong Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT (được sửa đổi tại Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT), tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho viên chức là giảng viên cao cấp tại các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được trình bày cụ thể như sau:

Nhiệm vụ:

Trước hết, chức danh này yêu cầu việc thực hiện những nhiệm vụ chủ chốt như sau:

 • Giảng dạy các khóa học, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, và hướng dẫn cũng như chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ.
 • Chủ trì hoặc tham gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ.

Ngoài ra, chức danh giảng viên cao cấp còn có nhiều nhiệm vụ khác như chủ trì việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, đề xuất phương hướng và biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành, cập nhật kiến thức khoa học vào việc xây dựng chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức và tham gia nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu khoa học cho khoa hoặc nhóm chuyên môn.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Với mục tiêu đảm bảo trình độ đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, việc tiêu chuẩn này đặt ra các điểm quan trọng:

 • Viên chức cần phải có bằng tiến sỹ phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy mà họ đang công tác.
 • Viên chức cũng cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Để phù hợp với vị trí và nhiệm vụ, tiêu chuẩn này yêu cầu việc hiểu biết chuyên sâu về các môn học và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như sử dụng ngoại ngữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Viên chức cần nắm vững thực tế và xu hướng phát triển của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành của mình.

Ngoài ra, việc chủ trì hoặc tham gia nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn, hướng dẫn học viên thạc sỹ, luận án tiến sỹ, và đóng góp vào việc biên soạn sách phục vụ đào tạo cũng là một phần không thể thiếu của tiêu chuẩn chức danh giảng viên cao cấp.

Cuối cùng, việc tham gia hoạt động quản lý, hoạt động Đảng và đoàn thể cũng được xem xét, nhấn mạnh sự phổ biến và cần thiết của việc thực hiện nhiệm vụ này trong bối cảnh công việc giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên.

Tóm lại, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp tại các cơ sở giáo dục đại học công lập được quy định chi tiết trong Điều 7 của Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT), bao gồm một loạt các yêu cầu về nhiệm vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

 

3.2. Yêu cầu trở thành giáo sư chính tại các trường đại học công lập

Dựa trên quy định tại Điều 6 của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT, được điều chỉnh bởi Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được trình bày chi tiết như sau:

Nhiệm vụ:

Điểm khởi đầu của tiêu chuẩn này là sự tập trung vào nhiệm vụ chính mà giảng viên chính cần thực hiện:

 • Việc giảng dạy và hướng dẫn các đồ án, khóa luận tốt nghiệp, cũng như tham gia vào việc hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ, khi mà đủ tiêu chuẩn theo quy định;
 • Sự tham gia vào việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, cùng với việc đề xuất chủ trương, hướng đi và biện pháp phát triển cho các ngành hoặc chuyên ngành được giao đảm nhiệm. Nhiệm vụ này còn bao gồm việc đề xuất các giải pháp tăng cường chất lượng giảng dạy, các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh;
 • Chức năng lãnh đạo hoặc tham gia vào việc biên soạn sách để phục vụ quá trình đào tạo. Đồng thời, việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cũng nằm trong phạm vi của giảng viên chính;
 • Ngoài ra, giảng viên chính còn chịu trách nhiệm chủ trì và tham gia vào đánh giá các dự án và đề tài nghiên cứu khoa học. Họ cũng tham gia vào việc viết và trình bày các báo cáo khoa học tại các hội nghị và hội thảo khoa học, cũng như tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;
 • Việc tham gia vào công tác quản lý, cũng như các hoạt động của Đảng và đoàn thể cũng là một phần không thể thiếu của danh sách nhiệm vụ của giảng viên chính.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Để đảm bảo trình độ đào tạo và bồi dưỡng thích hợp, tiêu chuẩn này đã đặt ra một số yêu cầu cụ thể:

 • Viên chức cần phải có bằng thạc sỹ trở lên, phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy mà họ đang làm việc.
 • Thêm vào đó, viên chức cũng cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Tiêu chuẩn này tập trung vào việc đánh giá năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giảng viên chính. Cụ thể:

 • Giảng viên cần phải có kiến thức sâu về các môn học mà họ giảng dạy, và cũng phải nắm vững kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan trong lĩnh vực đào tạo mà họ đảm nhiệm.
 • Họ cần hiểu và thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung và chương trình học của các môn học được giao, đồng thời cũng phải nắm bắt kịp thời yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo.
 • Việc chủ trì hoặc tham gia vào ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn, và tham gia vào việc biên soạn sách phục vụ đào tạo, cũng là một phần của tiêu chuẩn năng lực.
 • Họ cần có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong việc thực hiện nhiệm vụ của chức danh giảng viên chính.
 • Đối với việc chuyển từ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III lên giảng viên chính (hạng II), viên chức phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III (mã số V.07.01.03) trong khoảng thời gian tối thiểu là 09 năm đối với người có bằng thạc sỹ, và 06 năm đối với người có bằng tiến sỹ. Trong thời gian đó, ít nhất một năm (12 tháng) phải là thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, mã số V.07.01.03 tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tóm lại, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính tại cơ sở giáo dục đại học công lập, theo Điều 6 trong Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT (được điều chỉnh bởi Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT), gồm một loạt các yêu cầu về nhiệm vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

 

3.3. Điều kiện trở thành giáo viên tại các trường đại học công lập

Dựa theo Điều 5 trong Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT), các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được quy định cụ thể như sau:

Nhiệm vụ:

Chương trình tiêu chuẩn này bám sát các nhiệm vụ cốt yếu mà giảng viên cần thực hiện:

 • Các nhiệm vụ cốt lõi bao gồm việc giảng dạy, hướng dẫn và chấm điểm đồ án và khóa luận tốt nghiệp. Ngoài ra, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo ở trình độ thạc sỹ và tiến sỹ, cùng với việc hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ khi đạt đủ tiêu chuẩn quy định;
 • Giảng viên cũng tham gia vào việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, hỗ trợ cho việc định hình một quá trình học tập mang tính sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển;
 • Trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, và thậm chí là biên dịch sách và giáo trình từ ngoại ngữ sang tiếng Việt (tổng quát gọi là "sách phục vụ đào tạo") cũng là một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ;
 • Các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng là một phần của nhiệm vụ, bao gồm viết và tham gia vào báo cáo khoa học tại các hội nghị và hội thảo. Tham gia vào đánh giá các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và cả đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Bên cạnh đó, việc tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế cũng đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;
 • Các công tác như chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập cũng nằm trong phạm vi của giảng viên. Họ cần hướng dẫn và thảo luận về các bài giảng, thực hành, thí nghiệm và thực tập;
 • Học tập liên tục và việc nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cũng được coi là một phần quan trọng của nhiệm vụ. Tham gia vào hoạt động thực tiễn để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 • Đóng góp vào các công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập, cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật liên quan.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Để đảm bảo trình độ đào tạo và bồi dưỡng phù hợp, tiêu chuẩn này đã đặt ra một số yêu cầu cụ thể:

 • Viên chức cần phải có bằng thạc sỹ trở lên, phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy mà họ đang làm việc.
 • Thêm vào đó, viên chức cũng cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Nhằm đánh giá năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, tiêu chuẩn này đã đặt ra một loạt yêu cầu:

 • Giảng viên cần phải nắm vững kiến thức cơ bản về môn học được phân công giảng dạy. Hơn nữa, họ cũng cần có kiến thức tổng quát về một số môn học liên quan đến chuyên ngành đào tạo mà họ đảm nhiệm;
 • Họ cần hiểu và thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung và chương trình học của các môn học được giao thuộc chuyên ngành đào tạo. Đồng thời, họ cần xác định được tình hình thực tế và xu hướng phát triển đào tạo và nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước;
 • Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị giảng dạy và phát triển phương pháp dạy học phù hợp với nội dung môn học, mức độ yêu cầu từ trung bình trở lên;
 • Khả năng nghiên cứu khoa học cũng được đặt ra. Họ cần phải áp dụng những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình giảng dạy và các công việc khác;
 • Cũng đặc biệt quan trọng là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

Như vậy, các yêu cầu và tiêu chuẩn trong chức danh nghề nghiệp giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, theo Điều 5 của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT (được điều chỉnh bởi Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT), đã đi sâu và cụ thể vào các khía cạnh khác nhau của nhiệm vụ và năng lực cần thiết cho giảng viên để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

 

3.4. Yêu cầu trở thành trợ giảng tại các trường đại học công lập

Dựa theo Điều 4 của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT, về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với viên chức trợ giảng tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, đã được quy định cụ thể và chi tiết như sau:

Nhiệm vụ:

Chương trình tiêu chuẩn này rõ ràng phác họa các nhiệm vụ mà người trợ giảng cần thực hiện:

 • Người trợ giảng có trách nhiệm hỗ trợ và cộng tác cùng các cấp độ giảng viên khác như giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II) và giảng viên cao cấp (hạng I) trong nhiều hoạt động giảng dạy. Cụ thể, việc chuẩn bị bài giảng, hỗ trợ phụ đạo, hướng dẫn bài tập, tham gia thảo luận, thí nghiệm, thực hành, thực tập và thậm chí chấm điểm bài kiểm tra là một phần không thể thiếu;
 • Cùng với việc học tập liên tục, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy là một điều cần thiết. Tham gia vào các hoạt động thực tiễn để không ngừng nâng cao chất lượng của quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 • Người trợ giảng cũng tham gia vào công tác quản lý, hoạt động Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập, cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Để đảm bảo trình độ đào tạo và bồi dưỡng phù hợp, tiêu chuẩn này đã đặt ra một số yêu cầu cụ thể:

 • Người trợ giảng cần phải có bằng đại học trở lên, phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy mà họ đang làm việc.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Nhằm đánh giá năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, tiêu chuẩn này đã đặt ra một loạt yêu cầu:

 • Người trợ giảng cần phải nắm vững kiến thức cơ bản về môn học được phân công để hướng dẫn trong các hoạt động như thực hành, thí nghiệm, thực tập. Đồng thời, họ cũng cần có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo;
 • Họ cần hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung và chương trình học của các môn học được giao thuộc chuyên ngành đào tạo. Họ cũng cần xác định được tình hình thực tế và xu hướng phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước;
 • Sử dụng phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học một cách hiệu quả và an toàn là một phần không thể thiếu của nhiệm vụ;
 • Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chức danh trợ giảng (hạng III) cũng được coi là yếu tố quan trọng.

Như vậy, các yêu cầu và tiêu chuẩn trong chức danh nghề nghiệp với viên chức trợ giảng tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, theo Điều 4 của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT, đã đi sâu và cụ thể vào các khía cạnh khác nhau của nhiệm vụ và năng lực cần thiết để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Công ty Luật Minh Khuê luôn đặt tâm huyết vào việc chia sẻ những thông tin tư vấn hữu ích, nhằm tạo thêm sự hữu ích và tiện lợi cho quý khách hàng thân yêu của chúng tôi. Với tinh thần nồng nhiệt và sẵn sàng, chúng tôi cam kết đồng hành và hỗ trợ quý vị tận tâm trong mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Dù có bất kỳ vấn đề pháp lý nào hay mong muốn khám phá sâu hơn về bất kỳ vấn đề liên quan nào, chúng tôi luôn sẵn lòng và phấn khích chào đón mọi liên hệ từ phía quý vị. Đội ngũ chuyên gia pháp luật tại Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tự tin giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Để nhận được sự tư vấn tỉ mỉ, đầy đủ và cụ thể, quý vị có thể liên hệ qua số điện thoại hotline độc quyền 1900.6162. Đồng thời, mọi yêu cầu và thắc mắc cũng có thể được gửi đến địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Hứa hẹn chúng tôi sẽ nhanh chóng và hiệu quả phản hồi, hỗ trợ quý vị đầy đủ. Sự tin tưởng và sự hợp tác quý báu mà quý vị dành cho chúng tôi là nguồn động viên và động lực to lớn. Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Niềm hy vọng của chúng tôi là có thể cùng quý vị bước đi trên con đường phức tạp của vấn đề pháp lý, và mang đến những giá trị thực sự, thiết thực trong hành trình tìm hiểu và giải quyết.