Luật sư tư vấn:

1. Tài sản tại cơ quan của Đảng được bán trong các trường hợp nào ? Thẩm quyền bán tài sản tại cơ quan của Đảng ?

1.    Tài sản tại cơ quan của Đảng được bán trong các trường hợp sau đây:

a)    Tài sản bị thu hồi theo quy định được xử lý theo hình thức bán;

b)    Cơ quan của Đảng được giao sử dụng tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi về tổ chức hoặc thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nguyên nhân khác mà không xử lý theo hình thức thu hồi hoặc điều chuyển;

 c) Thực hiện sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan của Đảng theo quy íđịnh tại Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

 d) Tài sản được thanh lý theo quy định được xử lý theo hình thức bán.

 2. Thẩm quyền quyết định bán tài sản tại cơ quan của Đảng trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1:

a)    Thủ tướng Chính phủ quyết định bán tài sản là: Nhà làm việc, nhà công vụ và tài í sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, nhà khách (trừ nhà khách giao cho đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp của Đảng quản lý); Quyền sử dụng đat thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, nhà khách, có nguyên giá từ 500 tỷ đồng trở lêh của cơ quan của Đảng ở trung ương theo đề nghị của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Tài chính và ý kiến của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có tài sản bán;

b)    Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quyết định bán tài sản là: Nhà làm việc, hhà công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, nhà khách (trừ nhà khách giao cho đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp của Đảng quản lý); Quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, nhà khách, có nguyên giá dưới 500 tỷ đồng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính và được cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Đảng phê duyệt; quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản khác tại cơ quan của Đảng ở trung ương;

c)     Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định bán tài sản là: Nhà làm việc, nhà công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, nhà khách (trừ nhà khách giao cho đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp của Đảng quản lý); Quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, nhà khách, sau khi có ý kiến của ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản khác tại cơ quan của Đảng là đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Văn phòng tỉnh ủy;

d)      Ban thường vụ huyện ủy quyết định bán tài sản được hình thành từ nguồn quỹ dự trữ ngân sách Đảng tại cơ quan của Đảng là đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện;

đ) Thẩm quyền quyết định bán tài sản trong trường hợp không thuộc phạm vi qúy định tại các điểm a, b, c và d khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước.

1.     Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản tại cơ quan của Đảng theo hình thức bán được thực hiện theo quy định thanh lý tài sản tại cơ quan Đảng.

2.     Hình thức bán tài sản tại cơ quan của Đảng được thực hiện như quy định Thu hồi tài sản tại cơ quan của Đảng, Bán tài sản tại cơ quan của Đảng, Thanh lý tài sản tại cơ quan của Đảng.

3.     Trình tự, thủ tục và việc tổ chức bán tài sản tại cơ quan của Đảng thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước.

 

2. Quy định về việc thanh lý tài sản tại cơ quan của Đảng ?

1.     Tài sản tại cơ quan của Đảng được thanh lý trong các trường hợp sau đây:  

a)     Tài sản hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;                                                   

b)      Tài sản chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản);            

c)      Nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

2.      Tài sản tại cơ quan của Đảng được thanh lý theo các hình thức sau đây:

a)     Phá dỡ, hủy bỏ. Vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ, hủy bỏ tài sản được xử lý bán;

b)      Bán.

3.      Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản tại cơ quan của Đảng:

a)     Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản tại cơ quan của Đảng ở trung ương;

b)      Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản tại cơ quan của Đảng là đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Văn phòng tỉnh ủy;

c)     Ban thường vụ huyện ủy quyết định thanh lý tài sản được hình thành từ nguồn quỹ dự trữ ngân sách Đảng tại cơ quan của Đảng là đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện;

d)      Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản trong các trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước.

4.     Trình tự, thủ tục và việc tổ chức thanh lý tài sản tại cơ quan của Đảng thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)