Quy tắc ra quyết định (decision rule) là tiêu chuẩn được sử dụng để tiến hành lựa chọn, ví dụ có thực hiện một dự án không, quy định mức giá nào cho sản phẩm bán ra. Các quy tắc ra quyết định thường là kết quả của phân tích kinh tế. Ví dụ, lý thuyết kinh tế dẫn tới quy tắc ra quyết định là: doanh nghiệp muốn tối đa hoá lợi nhuận (hoặc tối thiểu hoá tổn thất) phải sản xuất ở mức có chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên. Các nhà kinh tế cũng tìm cách xác định các quy tắc ra quyết định phục vụ cho việc đánh giá các dự án hoặc định giá sản phẩm của các xí nghiệp công cộng. Tính chính xác của các quy tắc này phụ thuộc vào mục tiêu cần theo đuổi và những giới hạn của sự lựa chọn.