1.Thế nào là phụ trách kế toán?

Theo điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định về phụ trách kế toán, có các quy định cụ thể như sau:

- Bố trí kế toán trưởng và phụ trách kế toán:

+ Đơn vị kế toán:

 • phải bố trí kế toán trưởng trừ khi có quy định khác.
 • Trong trường hợp chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng, đơn vị có thể bố trí người phụ trách kế toán hoặc sử dụng dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định.
 • Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa 12 tháng, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.

+ Phụ trách kế toán:

 • Các đơn vị kế toán nhà nước bao gồm đơn vị có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm.
 • Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính cấp xã, phường, thị trấn chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán mà không cần bổ nhiệm kế toán trưởng.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không cần bố trí kế toán trưởng.

- Thời hạn bổ nhiệm và bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

Thời hạn:

+ Các đơn vị kế toán nhà nước bổ nhiệm kế toán trưởng có thời hạn 5 năm. Sau thời gian này, cần thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

+ Các đơn vị quy định cũng có thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán là 5 năm.

- Quy trình bàn giao và thay đổi kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

+ Bàn giao:

 • Khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa người cũ và người mới.
 • Thông báo cho các bộ phận liên quan và cơ quan nơi mở tài khoản giao dịch về thông tin của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới.

+ Trách nhiệm:

 • Kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán kể từ ngày nhận bàn giao công việc.
 • Kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình phụ trách.

- Hướng dẫn của Bộ Nội vụ:

Phụ cấp trách nhiệm: Bộ Nội vụ hướng dẫn về phụ cấp trách nhiệm công việc, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán nhà nước.

 

2. Hồ sơ bổ nhiệm phụ trách kế toán theo quy định

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2018/TT-BNV, hồ sơ bổ nhiệm phụ trách kế toán cần bao gồm các thông tin và tài liệu sau đây:

- Sơ yếu lý lịch:

+ Có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền.

+ Sơ yếu lý lịch nêu rõ về quá trình học vấn, kinh nghiệm làm việc và các thông tin cá nhân khác liên quan đến vị trí phụ trách kế toán.

- Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ: Theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm, cần kèm theo bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

- Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng: Bản sao chứng chỉ chứng minh rằng người được bổ nhiệm đã tham gia và hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định.

- Xác nhận của các đơn vị kế toán:

+ Xác nhận về thời gian thực tế làm kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán trước đó.

+ Đối với trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng, cần có xác nhận theo mẫu số 01/GXN hoặc mẫu số 02/GXN (đối với thời gian thực tế làm kế toán) ban hành kèm theo Thông tư này.

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm:

+ Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị.

+ Trừ trường hợp quy định sau: 

 • Người đứng đầu đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng.
 •  Ngoài các cơ quan, đơn vị nêu trên, đối với các đơn vị kế toán khác, kế toán trưởng do người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật (sau đây gọi chung là người đứng đầu) của đơn vị kế toán đó bổ nhiệm.
 • Đối với đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán do người đứng đầu cơ quan, đơn vị kế toán quyết định.
 • Đối với đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí phụ trách kế toán theo quy định.

Tất cả các tài liệu và thông tin trên đều phải được tổ chức và trình bày đầy đủ, chính xác theo quy định của Thông tư để đảm bảo quá trình bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình và theo đúng quy định pháp luật.

 

3. Quy trình thủ tục bổ nhiệm người phụ trách Kế toán trưởng 2024

Theo Điều 7 của Thông tư 04/2018/TT-BNV, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, và bố trí phụ trách kế toán được thực hiện như sau:

- Đối với các trường hợp (đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một Phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị)  quy định: 

+ Người đứng đầu đơn vị kế toán lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toàn trưởng.

+ Cơ quan nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và tài chính cùng cấp.

- Đối với các trường hợp quy định (Người đứng đầu đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng; Ngoài các cơ quan, đơn vị nêu trên, đối với các đơn vị kế toán khác; kế toán trưởng do người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật (sau đây gọi chung là người đứng đầu) của đơn vị kế toán đó bổ nhiệm; Đối với đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; Đối với đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí phụ trách kế toán) thì người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định giao tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý lập hồ sơ để bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán; bố trí phụ trách kế toán.

- Đối với trường hợp đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm phụ trách kế toán.

+ Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính cấp huyện thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

- Thủ tục bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán: Thực hiện như thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

- Thời điểm xem xét để bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

+ Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, người đứng đầu đơn vị kế toán tiến hành quy trình bổ nhiệm lại.

+ Quyết định bổ nhiệm lại phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

- Đối với trường hợp kế toán trưởng, phụ trách kế toán là công chức, viên chức:

+ Khi hết thời hạn bổ nhiệm và tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác, quyết định kéo dài thời gian giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

+ Tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định kéo dài thời gian giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Kế toán trưởng mua bán hóa đơn thì xử lý thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.