1. Đối tượng áp dụng của Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan áp dụng cho các đối tượng sau:

Tác giả: Những người sáng tác ra tác phẩm được bảo vệ bởi quyền tác giả, bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, và các tác phẩm khác.

Chủ sở hữu quyền tác giả: Những người hoặc tổ chức sở hữu quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, thường là những người hoặc tổ chức mà tác giả đã chuyển nhượng hoặc ủy quyền quyền tác giả cho họ.

Người biểu diễn: Những người thực hiện biểu diễn tác phẩm nghệ thuật hoặc trình diễn tác phẩm âm nhạc, vũ đạo, diễn hài, và các loại biểu diễn khác.

Chủ sở hữu quyền liên quan: Những người hoặc tổ chức sở hữu quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Chủ sở hữu quyền liên quan bao gồm người biểu diễn sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để thực hiện cuộc biểu diễn là chủ sở hữu quyền đối với cuộc biểu diễn đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với bên liên quan; nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sản xuất bản ghi âm, ghi hình là chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với bên liên quan

Tổ chức và cá nhân khác có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan

Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 17/2023/NĐ-CP được ban hành để hướng dẫn việc thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ và áp dụng cho các đối tượng liên quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

 

2. Chính sách của Nhà nước về quyền tác giải, quyền liên quan theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP

Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan bao gồm:

Hỗ trợ tài chính cho cơ quan và tổ chức nhà nước có trách nhiệm phổ biến tác phẩm, biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có giá trị tư tưởng, khoa học, giáo dục, và nghệ thuật, nhằm phục vụ lợi ích công cộng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Ưu tiên đầu tư vào đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức trong việc quản lý và thực hiện bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan, từ cấp trung ương đến địa phương. Ưu tiên sử dụng khoa học, công nghệ và số hóa trong quản lý quyền tác giả và quyền liên quan.

Tăng cường thông tin và giáo dục để nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan, bao gồm việc tăng cường kiến thức về quyền tác giả và quyền liên quan tại các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

Khuyến khích xã hội huy động nguồn lực, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động thúc đẩy sáng tạo, khai thác, chuyển giao, và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đồng thời, nâng cao khả năng bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Cung cấp ưu đãi cho tổ chức, cá nhân, và doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận tác phẩm theo quy định của pháp luật.

 

3. Thực hiện giám định quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Nghị định 17/2023/NĐ-CP

Quá trình giám định quyền tác giả và quyền liên quan có những quy định cụ thể như sau: Số lượng giám định viên:

Giám định quyền tác giả, quyền liên quan có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều giám định viên. Nếu chỉ có một giám định viên thực hiện, gọi là "giám định cá nhân". Nếu có hai giám định viên trở lên tham gia, gọi là "giám định tập thể".

Trách nhiệm của giám định viên cá nhân: Trong trường hợp giám định cá nhân, một giám định viên chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ quá trình giám định và đưa ra kết luận giám định. Kết luận này sẽ mang chữ ký và trách nhiệm của giám định viên cá nhân.

Trách nhiệm của giám định viên tập thể cùng lĩnh vực chuyên môn: Trong trường hợp giám định tập thể liên quan đến cùng một lĩnh vực chuyên môn, tất cả giám định viên trong nhóm sẽ thực hiện quá trình giám định. Họ sẽ ký tên vào văn bản kết luận giám định chung và chung sẽ chịu trách nhiệm về kết luận giám định. Nếu có ý kiến khác nhau giữa các giám định viên, mỗi người sẽ ghi riêng ý kiến của mình vào văn bản kết luận giám định chung và chịu trách nhiệm về ý kiến đó.

Trách nhiệm của giám định viên tập thể thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau: Trong trường hợp giám định tập thể liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, mỗi giám định viên sẽ thực hiện phần việc giám định của mình và chịu trách nhiệm về kết luận giám định trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn của mình.

 

4. Quy định về hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP

Hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả, quyền liên quan là một cơ quan quan trọng trong quá trình giám định nhằm đảm bảo tính công bằng, độc lập, và chuyên nghiệp trong việc xác định quyền tác giả và quyền liên quan. Dưới đây là những quy định liên quan đến Hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả, quyền liên quan:

Lập Hội đồng tư vấn: Trong quá trình giám định quyền tác giả, quyền liên quan, giám định viên hoạt động độc lập và tổ chức giám định có quyền thành lập Hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả, quyền liên quan. 

Lựa chọn thành viên: Giám định viên hoạt động độc lập hoặc tổ chức giám định sẽ lựa chọn các thành viên của Hội đồng tư vấn liên quan đến chuyên ngành giám định. Họ cũng đưa ra quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn. Giám định viên hoạt động độc lập hoặc tổ chức giám định sẽ lựa chọn các thành viên của Hội đồng tư vấn liên quan đến chuyên ngành giám định và đưa ra quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn. Hội đồng này đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tính chuyên nghiệp và độc lập của quá trình giám định quyền tác giả và quyền liên quan.

Số lượng thành viên: Hội đồng tư vấn phải có chủ tịch và ít nhất từ 3 thành viên trở lên. Số lượng thành viên phải là số lẻ. 

Hoạt động dân chủ và biểu quyết công khai: Hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động theo nguyên tắc dân chủ và phải tổ chức biểu quyết công khai về ý kiến chuyên môn. Ý kiến của từng thành viên cần được ghi vào biên bản cuộc họp. Hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả, quyền liên quan phải hoạt động theo nguyên tắc dân chủ và tổ chức biểu quyết công khai về ý kiến chuyên môn. Ý kiến của từng thành viên cần được ghi vào biên bản cuộc họp. Do vậy mà điều này đảm bảo rằng quyết định và quá trình tư vấn được thực hiện một cách công bằng và đáng tin cậy, với sự tham gia và đóng góp của các thành viên của Hội đồng.

Biên bản làm việc: Toàn bộ quá trình tư vấn của Hội đồng tư vấn phải được ghi vào biên bản làm việc do chủ tịch và các thành viên cùng ký. Biên bản này cần phải chứa thông tin kịp thời, đầy đủ, trung thực và được lưu trữ trong hồ sơ giám định.  Theo đó thì toàn bộ quá trình tư vấn của Hội đồng tư vấn phải được ghi vào biên bản làm việc do chủ tịch và các thành viên cùng ký. Biên bản này cần phải chứa thông tin kịp thời, đầy đủ, trung thực và được lưu trữ trong hồ sơ giám định. Điều này đảm bảo tính minh bạch và ghi chép đầy đủ thông tin liên quan đến quyết định và quá trình tư vấn.

Những quy định này giúp đảm bảo quá trình giám định quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện một cách minh bạch, công bằng, và chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể để đưa ra các quyết định chính xác về quyền tác giả và quyền liên quan.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học