1. Thế nào là thẩm định giá? 

Theo Khoản 15 Điều 4 Luật Giá 2012, thẩm định giá là quá trình mà cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện việc xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản, theo quy định của Bộ luật dân sự, sao cho phản ánh đầy đủ giá thị trường tại một địa điểm và thời điểm cụ thể. Mục đích của quá trình thẩm định giá là phục vụ cho các mục đích cụ thể, tuân theo các tiêu chuẩn thẩm định giá được đề ra.

Điều này nhấn mạnh vào việc quy trình thẩm định giá không chỉ là việc xác định giá trị tài sản bằng tiền một cách đơn thuần, mà còn là quá trình phản ánh chân thực giá trị của tài sản đó trong ngữ cảnh thị trường tại một địa điểm và thời điểm nhất định. Mục đích cuối cùng của quá trình thẩm định giá là phục vụ cho các mục đích cụ thể, đồng thời phải tuân theo các tiêu chuẩn được xác định trước đó trong lĩnh vực thẩm định giá.

 

2. Doanh nghiệp thẩm định giá là gì theo quy định? 

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 89/2013/NĐ-CP, các quy định về doanh nghiệp thẩm định giá như sau: 

Định nghĩa doanh nghiệp thẩm định giá:

Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp:

+ Được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp.

+ Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá:

+ Doanh nghiệp thẩm định giá cần tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp này cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, do bộ tài chính cấp.

- Quy trình hoạt động:

+ Doanh nghiệp thẩm định giá phải hoạt động theo quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ mọi quy định về thẩm định giá và doanh nghiệp.

+ Mọi hoạt động của doanh nghiệp này phải đảm bảo đúng quy định của bộ tài chính và các cơ quan quản lý liên quan.

- Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

+ Doanh nghiệp thẩm định giá chỉ được coi là đủ điều kiện kinh doanh sau khi nhận giấy chứng nhận từ bộ tài chính.

+ Giấy chứng nhận này là bằng chứng về việc doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu và điều kiện cần thiết để thực hiện hoạt động thẩm định giá.

- Tuân thủ pháp luật và quy định:

+ Doanh nghiệp thẩm định giá phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến thẩm định giá và doanh nghiệp.

+ Họ có trách nhiệm tham gia các hoạt động kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý.

- Chấp nhận và phê duyệt của bộ tài chính: Để trở thành doanh nghiệp thẩm định giá, bộ tài chính cần chấp nhận và phê duyệt đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp.

Tóm lại, nội dung của khoản 1 điều 3 nghị định 89/2013/NĐ-CP làm rõ về các điều kiện và quy định cần tuân thủ để trở thành một doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

 

3. Doanh nghiệp thẩm định giá có quyền và nghĩa vụ như thế nào? 

Theo Điều 42 Luật Giá 2012, quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá như sau:

Quyền của Doanh nghiệp Thẩm định giá:

- Cung cấp dịch vụ thẩm định giá: Doanh nghiệp thẩm định giá có quyền cung cấp các dịch vụ thẩm định giá cho khách hàng theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể.

- Nhận thù lao dịch vụ thẩm định giá: Doanh nghiệp thẩm định giá được quyền nhận thù lao cho dịch vụ thẩm định giá đã cung cấp, và giá trị thù lao sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng giữa doanh nghiệp và khách hàng.

- Thành lập chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá: Doanh nghiệp thẩm định giá có quyền mở rộng quy mô hoạt động bằng cách thành lập chi nhánh tại các địa phương khác.

- Đặt cơ sở kinh doanh ở nước ngoài: Doanh nghiệp thẩm định giá có quyền đặt cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại các quốc gia khác.

- Tham gia tổ chức nghề nghiệp: Doanh nghiệp thẩm định giá có quyền tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu thông tin từ khách hàng: Doanh nghiệp thẩm định giá có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu và số liệu liên quan đến tài sản cần thẩm định giá.

- Từ chối thực hiện dịch vụ: Doanh nghiệp thẩm định giá có quyền từ chối thực hiện dịch vụ thẩm định giá đối với các yêu cầu không đáp ứng đúng các điều kiện hoặc vi phạm quy định của pháp luật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật: Ngoài những quyền nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá còn có các quyền khác được quy định bởi các văn bản pháp luật liên quan.

Nghĩa vụ của Doanh nghiệp Thẩm định giá:

- Tuân thủ quy định về hoạt động: Doanh nghiệp thẩm định giá phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật về hoạt động thẩm định giá, cũng như quy định của Luật Giá và Luật Doanh nghiệp.

- Cung cấp báo cáo và chứng thư: Doanh nghiệp thẩm định giá có nghĩa vụ cung cấp báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá cho khách hàng và các bên liên quan.

- Chịu trách nhiệm về chính xác: Doanh nghiệp thẩm định giá phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và khách quan của kết quả thẩm định giá.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: Doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

- Bồi thường thiệt hại: Doanh nghiệp thẩm định giá có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật khi vi phạm thoả thuận trong hợp đồng thẩm định giá.

- Quản lý hoạt động nghề nghiệp: Doanh nghiệp thẩm định giá phải quản lý chặt chẽ hoạt động nghề nghiệp của thẩm định viên về giá thuộc quyền quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo: Doanh nghiệp thẩm định giá phải thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Lưu trữ hồ sơ và tài liệu: Doanh nghiệp thẩm định giá có nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thẩm định giá.

- Các nghĩa vụ khác: Doanh nghiệp thẩm định giá còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật liên quan.

 

4. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Để có được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, các tổ chức hoặc doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đơn vị cần có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động theo quy định và được chính thức đăng ký trong hệ thống quản lý doanh nghiệp của quốc gia.

- Số lượng thẩm định viên về giá: Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Trong số này, phải có ít nhất một thành viên là chủ sở hữu của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo sự đa dạng trong đội ngũ thẩm định viên và đồng thời giữ cho quyết định kinh doanh được thảo luận và đưa ra quyết định theo nhiều quan điểm.

- Chức vụ của người đại diện pháp luật hoặc Giám đốc/Tổng Giám đốc: Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Điều này đảm bảo sự uyên bác và chịu trách nhiệm trực tiếp từ người đứng đầu doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp của quá trình thẩm định giá.

Nói chung, các điều kiện trên đặt ra bởi pháp luật giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá đều đáp ứng được các yếu tố quan trọng như uyên bác, chất lượng dịch vụ, và trách nhiệm pháp lý.

Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách nội dung sau: Chi phí định giá, thẩm định giá tài sản là gì? Cách tính và biểu phí

Đội ngũ Tư vấn Pháp luật của chúng tôi tại Tổng đài trực tuyến đang sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng thông qua số hotline độc quyền 1900.6162. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính pháp lý và sự minh bạch trong mọi tư vấn của mình. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để chúng tôi có thể tiếp cận và phản hồi nhanh chóng nhất. Chúng tôi đặt niềm tin vào việc cung cấp dịch vụ chất lượng và sự hỗ trợ toàn diện cho quý khách hàng, và xin trân trọng đón nhận sự hợp tác chân thành từ phía quý vị.