1. Tìm hiểu về quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ ?

Quyết định hành chính và hành vi hành chính mang tính nội bộ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật hành chính Việt Nam, đặc biệt là dưới góc độ của Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Điều này đã được rõ ràng đề cập tới trong khoản 6 của Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính, tạo nên cơ sở pháp lý cho việc hiểu và áp dụng các quyết định và hành vi này.

Theo đó, quyết định hành chính và hành vi hành chính mang tính nội bộ được định nghĩa rộng rãi, bao gồm một loạt các hoạt động quản lý và chỉ đạo có liên quan đến việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Điều này không chỉ giới hạn ở mức quản lý cấp tổ chức mà còn bao gồm cả quản lý cán bộ, kinh phí, tài sản, và các công việc kiểm tra, thanh tra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết định hành chính và hành vi hành chính mang tính nội bộ có thể được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động. Nó không chỉ giúp định rõ trách nhiệm và quyền lợi của họ mà còn là công cụ quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ và hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, quyết định này còn liên quan đến việc kiểm tra và thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách và pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của quyết định hành chính và hành vi hành chính mang tính nội bộ trong việc đảm bảo sự minh bạch, tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý và chỉ đạo hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Nhìn chung, quyết định hành chính và hành vi hành chính mang tính nội bộ không chỉ là các công cụ quan trọng để quản lý và chỉ đạo nội bộ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ, hiệu quả và minh bạch trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và chính sách của cơ quan, tổ chức.

 

2. Có thể bị kiện theo thủ tục tố tụng hành chính không đối với Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ ?

Quyết định hành chính và hành vi hành chính mang tính nội bộ là những quyết định và hành vi do các cơ quan, tổ chức nội bộ tự thực hiện và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính, theo quy định của Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015 được bổ sung bởi khoản 7 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019.

Theo quy định của điều 30, có một số trường hợp cụ thể mà khiếu kiện không được áp dụng thủ tục tố tụng hành chính. Đầu tiên, các quyết định và hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực bí mật nhà nước trong quốc phòng, an ninh, ngoại giao sẽ không thể bị kiện. Điều này nhằm đảm bảo bí mật và an ninh quốc gia. Thứ hai, quyết định và hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng cũng không thể bị kiện. Điều này nhấn mạnh sự độc lập và chủ thể của quyền lực tư pháp trong quá trình xử lý vụ án. Cuối cùng, quyết định hành chính và hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức cũng nằm ngoài phạm vi kiện đối tượng của thủ tục tố tụng hành chính.

Ngoài ra, quy định cụ thể rằng khiếu kiện cũng không áp dụng đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống. Điều này có thể được hiểu như một biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi và độc lập của cán bộ quản lý cao cấp, nhằm tránh tình trạng kiện tụng không cần thiết và giữ vững sự ổn định trong tổ chức.

Hơn nữa, các trường hợp khiếu kiện liên quan đến quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước cũng được xác định rõ. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình kiểm toán và giải quyết khiếu nại trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia.

Cuối cùng, điều 30 cũng quy định rằng khiếu kiện danh sách cử tri cũng không áp dụng thủ tục tố tụng hành chính. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi và tự do của công dân tham gia vào quá trình bầu cử một cách an toàn và công bằng, đồng thời giữ vững tính chính trị và pháp lý của quá trình bầu cử.

Tóm lại, quy định của Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015 bổ sung bởi khoản 7 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 đã xác định rõ các trường hợp khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ mà không áp dụng thủ tục tố tụng hành chính. Điều này nhằm đảm bảo tính phù hợp, linh hoạt và hiệu quả của hệ thống tư pháp và quản lý hành chính, đồng thời bảo vệ quyền lợi và tự do của các bên liên quan trong quá trình kiện tụng

 

3. Bị trả đơn khởi kiện khi phát hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện mang tính nội bộ đúng không?

Trong quá trình xử lý vụ án, việc kiểm tra và xác định tính hợp lệ của đơn khởi kiện là một phần quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của tố tụng hành chính. Cụ thể, khi phát hiện rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính được kiện mang tính nội bộ và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, quy định tại Điều 123 của Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 sẽ được áp dụng.

Theo Điều 123 của Luật Tố tụng Hành chính, có các trường hợp mà Thẩm phán có quyền trả lại đơn khởi kiện. Đầu tiên, nếu người khởi kiện không có quyền khởi kiện hoặc không có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ, đơn khởi kiện sẽ bị trả lại. Thứ hai, nếu có quy định về điều kiện khởi kiện mà người khởi kiện đã khởi kiện khi còn thiếu một trong các điều kiện đó, đơn khởi kiện cũng sẽ bị trả lại.

Ngoài ra, nếu sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, đơn khởi kiện cũng không được tiếp tục xem xét. Điều này nhằm tránh việc tái diễn vụ án đã có quyết định cuối cùng và giữ vững nguyên tắc pháp luật. Điều 123 cũng quy định rằng nếu sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, đơn khởi kiện sẽ bị trả lại.

Thẩm phán cần lưu ý rằng nếu người khởi kiện lựa chọn giải quyết vụ án theo thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 33 của Luật Tố tụng Hành chính, thì đơn khởi kiện cũng sẽ không được xem xét và sẽ được trả lại.

Một trường hợp khác là khi đơn khởi kiện không đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Tố tụng Hành chính mà không được người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 122 của Luật này. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người khởi kiện cung cấp đầy đủ thông tin và chứng cứ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của vụ án.

- Cuối cùng, nếu hết thời hạn được thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật Tố tụng Hành chính mà người khởi kiện không xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, thì đơn khởi kiện cũng sẽ bị trả lại, trừ khi người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc có lý do chính đáng.

Khi Thẩm phán quyết định trả lại đơn khởi kiện, cần có văn bản ghi rõ lý do và ngay lập tức gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Đồng thời, đơn khởi kiện và tất cả tài liệu, chứng cứ kèm theo cũng phải được sao lại và lưu tại Tòa án để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu. Điều này giúp đảm bảo quy trình tố tụng diễn ra đúng quy định và tạo ra một hệ thống pháp luật hiệu quả

Xem thêm >>> Một số đặc điểm của quyết định hành chính, hành vi hành chính?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp