1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn" do PGS. TS. Lý Việt Quang; Ths. Trần Thị Hợi đồng chủ biên.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Tác giả: GS. TS. Lý Việt Quang; Ths. Trần Thị Hợi đồng chủ biên

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta. Người để lại cho chúng ta những di sản tư tưởng cao quý, nổi bật trong đó là phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh.

Phong cách lãnh đạo, quản lý của Người là một nét đặc sắc tạo nên nhân cách Hồ Chí Minh - Nhân cách của một lãnh tụ chính trị và nhà khoa học chân chính, nhà văn hóa lớn, thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn cao cả và triết lý hành động vì con người. Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh không chỉ tác động đến nhận thức mà còn có sức cảm hoá con người, là phong cách của một vĩ nhân nhưng lại không xa lạ, khác thường mà rất gần gũi, ai cũng có thể học tập và làm theo. Phong cách của Người không chỉ là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã và đang học tập, phấn đấu rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức do Người đề ra. Nhằm phục vụ bạn đọc có thêm nguồn tư liệu để nghiên cứu về phong cách Hồ Chí Minh nói chung, phong cách lãnh đạo, quản lý của Người nói riêng, GS. TS. Lý Việt Quang; Ths. Trần Thị Hợi đã đồng chủ biên cuốn sách: Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn.

Nội dung cuốn sách được biên soạn gồm 3 chương với cấu trúc mục như sau:

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh

1. Một số khái niệm cơ bản

2. Cơ sở hình thành phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh

3. Bản chất phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh

Chương 2. Nội dung phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh

1. Phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ

2. Phong cách lãnh đạo, quản lý quần chúng

3. Phong cách lãnh đạo, quản lý năng động, sáng tạo

4. Phong cách lãnh đạo, quản lý khoa học

5. Phong cách lãnh đạo, quản lý nêu gương

6. Phong cách lãnh đạo, quản lý quyết đoán, chủ động

Chương 3. Giá trị lí luận và thực tiễn của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh

1. Giá trị lý luận

2. Giá trị thực tiễn

3. Một số định hướng học tập, vận dung phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn sách "Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn" đã trình bày một cách có hệ thống về một số vấn đề lý luận về phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh, nội dung phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh, đồng thời làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh; qua đó, khẳng định phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh vừa thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa mang đậm bản sắc văn hóa, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam.

Cuốn sách là nguồn tài liệu hữu ích, giá trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sáng tạo phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong tình hình hiện nay.

Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại, nhà văn hóa lỗi lạc và Người cũng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Không ai có thể học tập và làm theo toàn bộ phong cách lãnh đạo của Người để trở thành một nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh thứ hai. Nhưng nếu như mỗi nhà lãnh đạo có thể học tập được một số điều trong phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ trở thành người lãnh đạo tốt hơn, đóng góp cho xã hội của chúng ta được nhiều hơn!

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn.

Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây nội dung phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ, quyết đoán và sâu sát trong phong cách lãnh đạo, quản lý của Hồ Chí Minh để bạn đọc tham khảo:

Dân chủ nhưng quyết đoán:

Hồ Chí Minh khẳng định: chế độ ta “dân là chủ” và dân là chủ thì cách lãnh đạo phải dân chủ. Người cho rằng, không một ai có thể hiểu biết được mọi thứ, làm hết được mọi việc. Bởi vậy, người lãnh đạo phải tạo được không khí dân chủ trong nội bộ, tập hợp được tài năng, trí tuệ của nhiều người để phấn đấu cho mục tiêu chung của cách mạng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề: “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng hái, và người khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc, thì những khuyết điểm lặt vặt, cũng tự sửa chữa được nhiều”.

Tuy nhiên, phong cách dân chủ không có nghĩa là “cá mè một lứa”, “mạnh ai nấy làm” mà phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Người chỉ rõ: “Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc. Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ”.

Đối lập với phong cách dân chủ là phong cách quan liêu. Hồ Chí Minh kịch liệt phê phán cán bộ quan liêu, những người “Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ”. Để chữa căn bệnh quan liêu, Người yêu cầu cán bộ phải “Theo đúng đường lối nhân dân và 6 điều là: Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; Việc gì cũng bàn bạc với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; Sẵn sàng học hỏi nhân dân; Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo”

Hồ Chí Minh cho rằng, trách nhiệm và tính quyết đoán của người đứng đầu phải luôn được đề cao, đôi khi mang tính quyết định. Phong cách lãnh đạo đúng nhất là phải kết hợp thống nhất giữa dân chủ tập thể với tính quyết đoán. Những hiện tượng coi thường tập thể, hoặc dựa dẫm, ỷ lại tập thể, không nêu cao trách nhiệm cá nhân đều làm trì trệ, suy yếu năng lực lãnh đạo của người cán bộ. Người lãnh đạo giỏi là người dám chịu trách nhiệm trước tập thể, trước quốc dân đồng bào, kịp thời đưa ra những quyết sách đúng trong những thời điểm quyết định. Năm 1946, khi cách mạng bị thù trong, giặc ngoài chống phá quyết liệt, việc ta ký Hiệp định Sơ bộ 06-3 và Tạm ước 14-9 với Pháp, đã phá tan vòng vây của kẻ thù, loại trừ được 20 vạn quân Tưởng, tranh thủ thời gian để xây dựng lực lượng cho cuộc kháng chiến sau này, đó là một minh chứng về phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán của Hồ chí Minh.

Luôn sâu sát:

Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu về phong cách lãnh đạo sâu sát. Trong chỉ đạo kháng chiến chống Pháp, Người không những nắm vững tình hình các địa phương cũng như diễn biến các chiến trường để có sự chỉ đạo cụ thể, đúng đắn; mà còn đến nhiều đơn vị, trực tiếp đi chiến dịch cùng bộ đội để nắm tình hình, động viên tinh thần binh sĩ, khen thưởng kịp thời mọi chiến công. Người quan tâm mọi mặt công tác của Quân đội, yêu cầu cán bộ các cấp phải sâu sát, chu đáo tới chiến sĩ: “Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt”.

Riêng công tác hậu cần, Người chỉ thị: “phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ”. Trong chỉ đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Người nhiều lần đến thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị bộ đội, để thăm hỏi chiến sĩ và đồng bào, xem xét tình hình và kiểm tra cụ thể mọi công việc. Ngoài ra, hằng ngày qua báo cáo của các địa phương, qua báo chí và thư từ của nhân dân gửi đến, thấy có những vấn đề nổi lên, Người yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và giải quyết kịp thời.

Lãnh đạo sâu sát sẽ nâng cao được tính khách quan, minh bạch, tăng cường được công tác kiểm tra, giám sát, từ đó kiểm soát tốt hơn đối với việc thực thi quyền lực, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản của Nhà nước, của nhân dân, góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. V.I. Lê-nin chỉ rõ, lãnh đạo mà không kiểm tra có nghĩa là không lãnh đạo. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, khi đã có đường lối đúng, thì công tác kiểm tra là một trong ba nhân tố cơ bản nhất bảo đảm cho đường lối của Đảng ta thắng lợi. Muốn kiểm tra, giám sát tốt thì cán bộ phải sâu sát, phải “đi tận nơi, xem tận chỗ”. Sở dĩ sự thật còn bị bưng bít vì sự kiểm tra, giám sát “của các ngành, các cấp, không nghiêm túc, chưa chặt chẽ”, “chưa biết dựa vào quần chúng, nhân dân”. Người nghiêm khắc phê bình tình trạng: “cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, sau đó, thì họ không biết gì đến những nghị quyết đó đã thực hành đến đâu, có những sự khó khăn trở ngại gì, dân chúng có ra sức tham gia hay không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai lầm rất to. Vì thế mà “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không chạy”.

Nguồn: tuyengiao.vn