Luật sư tư vấn về chủ đề "lãnh đạo"

lãnh đạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lãnh đạo.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của công chức tính như thế nào ?

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo của công chức tính như thế nào ?
Các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Kinh nghiệm lịch sử của Đảng sau giai đoạn lãnh đạo Cách mạng 1945-1946. Liên hệ kinh nghiệm vào thực tiễn hiện nay?

Kinh nghiệm lịch sử của Đảng sau giai đoạn lãnh đạo Cách mạng 1945-1946. Liên hệ kinh nghiệm vào thực tiễn hiện nay?
Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng là một sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Thực tiễn đã chứng minh, những thắng lợi của cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Nhân tố quyết định phương thức lãnh đạo theo Linkert

Nhân tố quyết định phương thức lãnh đạo theo Linkert
Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, liên quan về những nhân tố quyết định phương thức lãnh đạo thì theo Linkert là những nhân tố quyết định phương thức lãnh đạo nào? Luật sư hãy giúp tôi phân tích và làm rõ!..."