* Giống nhau:

+ Mặt khách quan: Đều có hành vi hủy hoại tài sản.

+ Mặt chủ quan: Đều thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

+ Chủ thể: Đều được thực hiện bỏi người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

-Khác nhau:

+ Khách thể:

Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015: Xâm phạm đến quyền sở hữu đối với tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối tượng tác động là tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức hoặc tài sản riêng của cá nhân bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá trị... (trừ các công trình, phương tiên quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia).

Điều 303 Bộ luật hình sự năm 2015: Xâm phạm vào sự an toàn của các công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Đối tượng tác động là các công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng Liên quan đến an ninh quốc gia.

+ Mặt khách quan:

Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015: Tội phạm này thể hiện bỏi các hành vi như làm mất hoàn toàn hoặc một phần giá trị sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 303 Bộ luật hình sự năm 2015: Tội phạm này thể hiện bồi các hành vi như phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải (công trình cầu, đường, sân bay, bến cảng đã và đang xây dựng, thi công thuộc các lĩnh vực giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không...), thông tin - liên lạc (trạm phát sóng vô tuyến, đường dây điện thoại...), công trình điện, dẫn chất đốt (đập thủy điện, giànkhoan dầu...), công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội.

Để xác định các công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia cần phải căn cứ vào danh mục của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Chẳng hạn như Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ kết luận là công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Còn không nằm trong danh mục thì không được coi là công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Lưu ý: Nếu người có hành vi phá hủy các công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân thì sẽ phạm tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015: Điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự là tài sản bị hủy hoại hoặc hư hỏng phải có trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như:

(1) đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

(2) đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

(3) gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

(4) tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc gia đình họ;

(5) tài sản là di vật hoặc cổ vật.

Điều 303 Bộ luật hình sự năm 2015: Dấu hiệu hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm.