Sung công quỹ (ESCHEAT) là chuyển tài sản cho nhà nước theo một số điều kiện nhất định, khi người chủ sở hữu chết mà không có người thừa kế, hoặc nếu tài khoản của người gởi tiền không hoạt động trong một số năm nhất định, và không xác định được chủ sở hữu. Tài sản có thể được thu hồi nếu chủ sở hữu xuất hiện trở lại.