Luật sư tư vấn về chủ đề "bãi nhiệm"

bãi nhiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bãi nhiệm.

Quyết định số 1466/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 1466/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định 596/QĐTC-CTUBND năm 2006 về đối tượng bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 596/QĐTC-CTUBND năm 2006 về đối tượng bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, tỉnh Sóc Trăng
QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ MỨC PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC, TỈNH SÓC TRĂNG.