Hiện nay, có 2 vấn đề tôi cần tư vấn và lời khuyên từ luật sư rằng: 1/ Giám đốc đưa thư đề nghị HĐTV bãi nhiệm chức danh giám đốc. Vậy HĐTV cần trả lời như thế nào và có bao nhiêu cách trả lời hợp pháp? 2/ Người giữ chức danh Giám đốc có ghi nội dung trong thư đề nghị như sau: "Tôi xxx là NDDPL (cũ) kiêm GĐ Cty xxx đề nghị Quý HDTV cũng như NDDPL (mới) Ông xxx thực hiện các thủ tục bãi nhiệm chức danh GĐ của tôi và các thủ tục để bàn giao sổ BHXH và chốt sổ cho tôi theo thời gian bãi nhiệm chức danh GĐ. Qua việc bàn giao chữ ký số cho NDDPL mới, xem như các vấn đề và công tác quản lý chung của công ty về nhân sự, hoạt động KD, tài chính , Ngân hàng ,..., làm việc với các cơ quan nhà nước) đều không liên quan đến tôi và tôi không chịu trách nhiệm trước pháp luật bất kỳ vấn đề liên quan đến Công ty xxx nữa. Trong vòng 3 ngày khi ông xxx nhận được thư, vui lòng cử nhân viên thực hiện các thủ tục bàn giao sổ BHXH của tôi trước 31/8/2016, mọi sự chậm trễ do việc thực hiện và chuyển giao tôi không chịu trách nhiệm." Vậy cho tôi hỏi, những nội dung người này nói trong thư là đúng hay sai. Và cần trả lời như thế nào cho hợp pháp. Kính mong Quý luật sư tư vấn và cho lời khuyên để trả lời.

Many thanks. Best Regards!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư vấn luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014.

-Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Cơ sở để bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị?

Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 56 khoản 2 điểm đ quy định:

“2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;”

và Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

“1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

….

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.”

Theo đó, trong trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bãi nhiệm Nguyễn Văn A là giám đốc được thông qua tại cuộc họp khi được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận.

Do vậy, để trả lời thư của giám đốc A, hội đồng thành viên có thể gửi thư không chấp thuận yêu cầu kèm theo đó là giấy mời triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên.

Về nội dung trong thư của giám đốc A là không có cơ sở, giám đốc A không được quyền tự quyết, yêu cầu hội đồng thành viên bãi nhiệm chức vụ của mình mà việc bãi nhiệm chức vụ giám đốc phải được thông qua bằng biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hội đồng thành viên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp