Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách lao động"

chính sách lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách lao động.

Chính sách về lao động mới nhất năm 2023

Chính sách về lao động mới nhất năm 2023
Từ tháng 3/2022, nhiều Thông tư liên quan đến chính sách về lao động, tiền lương chính thức có hiệu lực. Bài viết sau đây là tổng hợp những chính sách, quy định pháp luật mới nhất về lao động, tai nạn lao động, hưu trí...

Mấy vấn đề điều chỉnh chính sách lao động trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế

Mấy vấn đề điều chỉnh chính sách lao động trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế
Tiến trình toàn cầu hóa kinh tế đang là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Bên cạnh những thời cơ mới do toàn cầu hóa kinh tế đem lại, đến nay vẫn còn quá nhiều lo lắng về các tác động tiêu cực của nó, nhất là trong phạm vi việc làm đối với người lao động và vấn đề điều chỉnh chính sách lao động hiện nay ở nước ta. Nhiều kết quả nghiên cứu đều cho rằng, dù mặt tích cực do quá trình toàn cầu hóa kinh tế đem lại là rất lớn, nhưng những mặt tiêu cực, thách thức cũng không nhỏ.