Luật sư tư vấn về chủ đề "chuẩn mực kiểm toán"

chuẩn mực kiểm toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuẩn mực kiểm toán.

Đánh giá và phân loại rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính ?

Đánh giá và phân loại rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính ?
Trong kiểm toán nói chung và kiểm toán báo cáo tài chính nói riêng, rủi ro kiểm toán là khái niệm quen thuộc gắn liền với trách nhiệm của kiểm toán viên. Vì vậy, việc hiểu rõ và quản lý tốt rủi ro kiểm toán là yếu tố quyết định trong việc hạn chế rủi ro kinh doanh của các công ty kiểm toán...

Thủ tục phân tích (Chuẩn mực kiểm toán số 520)

Thủ tục phân tích (Chuẩn mực kiểm toán số 520)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính). Nội dung cụ thể như sau:

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị (Chuẩn mực kiểm toán số 315)

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị (Chuẩn mực kiểm toán số 315)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - Chuẩn mực kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính), cụ thể:

Lấy mẫu kiểm toán (Chuẩn mực kiểm toán số 530)

Lấy mẫu kiểm toán (Chuẩn mực kiểm toán số 530)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - Chuẩn mực kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính). Nội dung cụ thể như sau: