Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ quan thuộc chính phủ"

cơ quan thuộc chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ quan thuộc chính phủ.

Quan điểm của một số nước trên thế giới về cơ quan thuộc chính phủ

Quan điểm của một số nước trên thế giới về cơ quan thuộc chính phủ
Để đảm bảo tính năng động của hoạt động hành chính đáp ứng các yêu cầu đặt ra của đời sống kinh tế, xã hội, trong cơ cấu của Chính phủ (Nội các) của hầu hết các nước ngoài các Bộ, cơ quan ngang bộ còn tồn tại một số cơ quan trực thuộc (sau đây gọi tắt là các cơ quan thuộc Chính phủ) khác có tính chất dễ điều chỉnh, thay đổi hơn tổ chức chặt chẽ của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ.