Luật sư tư vấn về chủ đề "gian dối"

gian dối | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gian dối.

Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối

Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối
Cung cấp tài liệu sai sự thật, được hiểu là hành vi của người giám định, người phiên dịch, người làm chứng đã giao tài liệu sai sự thật cho cơ quan tiến hành tố tụng mà mình biết rõ tài liệu đó là sai sự thật.