Luat Minh Khue

Malaysia

Malaysia - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Malaysia

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia
Theo luật nhãn hiệu hàng hóa của Malaysia, nhãn hiệu hàng hóa là một dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa và dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa dịch vụ của chủ thể khác.