Luat Minh Khue

quản lý con dấu

quản lý con dấu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quản lý con dấu

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do nhóm cổ đông triệu tập có quyền sử dụng con dấu của công ty không?

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do nhóm cổ đông triệu tập có quyền sử dụng con dấu của công ty không?
Trả lời: Việc quản lý và sử dụng con dấu phải theo đúng quy định của pháp luật tại Nghị định 58/2001/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 39/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. Theo các quy định tại các văn bản nói trên, con dấu phải do văn thư quản lý, còn người sử dụng là người có chức vụ tại cơ quan, tổ chức.