Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức khoa học và công nghệ"

tổ chức khoa học và công nghệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức khoa học và công nghệ.

Thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Xin chào, Tôi muốn thuê dịch vụ tư vấn trọn gói thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ theo luật KHCN 29/2013/QH13, nghị định 08/2014/NĐ-CP và thông tư 03/2014/TT-BKHCN. Trường hợp của tôi là cá nhân thành lập (các cá nhân góp vốn thành lập). Lĩnh vực hoạt động bao gồm: a. Nghiên cứu, tổng hợp Đưa ra giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững b. nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm ứng dụng

Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định mới nhất

Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định mới nhất
Luật khoa học và công nghệ cùng các văn bản hướng dẫn quy định về điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ gồm: Có điều lệ tổ chức và hoạt động; Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với mục tiêu hoạt động. Cụ thể như thế nào theo dõi bài viết dưới đây:

Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quyết định số 23/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên

Quyết định số 23/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên
Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên

Quyết định số 24/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên

Quyết định số 24/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên
Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên