Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------

   LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   

1. Họ và tên: ..................................................................................................

2. Sinh ngày..........................tháng.........................năm.................................        

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................

.......................................................................................................................

5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn) :

   Từ . . . . . . . . . . .

   Đến. . . . . . . . . .

Ngành nghề đào tạo

(Đại học và sau đại học)

Nơi đào tạo

(Tên trường, nước)

6. Quá trình công tác:

   Từ . . . . . . . . .

   Đến . . . . . . . .

Chức vụ công tác

Lĩnh vực chuyên môn (làm gì)

Nơi công tác

7. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ các mức: rất tốt, tốt, trung bình):

Ngoại ngữ

Trình độ

Đọc

Viết

Nói

Nghe

8. Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản).

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

9. Phần cam đoan: Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

10. Giấy tờ kèm theo:

- Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan cấp văn bằng);

- Bản chụp giấy chứng nhận được phong GS, PGS (nếu có).

Xác nhậncủa cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

. . . , ngày.....tháng.....năm.....

Lãnh đạo tổ chức KH&CN

(Ký và ghi rõ họ, tên)