Luật sư tư vấn về chủ đề "trang thông tin điện tử"

trang thông tin điện tử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trang thông tin điện tử.

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định chi, mức chi để duy trì và phát triển trang thông tin điện tử trên Internet của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước có trang thông tin điện tử đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định chi, mức chi để duy trì và phát triển trang thông tin điện tử trên Internet của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước có trang thông tin điện tử đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định số 1983/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Kạn : Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý

Quyết định số 1983/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Kạn : Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý
Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình,Trang Thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý