Luật sư tư vấn về chủ đề "vai trò của pháp luật"

vai trò của pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vai trò của pháp luật.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật
Tư tưởng của Người về nhà nước và pháp luật là di sản vô giá và là nền tảng tư tưởng - lý luận mãi mãi soi đường cho tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy, tư tưởng của Hồ Chủ tịch về pháp luật bao gồm những nội dung gì?

Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người

Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người
Quyền con người là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cả nhân và các nhóm chổng lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người.

Vai trò của pháp luật trong mối quan hệ với các bảo đảm khác trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người

Vai trò của pháp luật trong mối quan hệ với các bảo đảm khác trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người
Pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người. Ngoài ra, vai trò của pháp luật trong việc thực hiện và bảo vệ quyền con người còn được thể hiện trong mối quan hệ giữa pháp luật và các điều kiện, bảo đảm khác như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

Phân tích vai trò của pháp luật thuế đối với đất đai ?

Phân tích vai trò của pháp luật thuế đối với đất đai ?
Mỗi khi muốn đưa một loại thuế mới vào áp dụng trong thực tiễn cần phải tạo cơ sở pháp lí cho việc cưỡng chế thi hành. Thuế đối với đất đai không phải là một ngoại lệ. Để đánh thuế đối với đất đai, Nhà nước phải ban hành các văn bản pháp luật

Vai trò của pháp luật thuế là gì ? Phân tích vai trò của thuế đối với nhà nước, xã hội

Vai trò của pháp luật thuế là gì ? Phân tích vai trò của thuế đối với nhà nước, xã hội
Thuế và nhà nước là hai phạm trù lịch sử luôn đi cùng nhau, chi phối và phụ thuộc nhau. Vì vậy, thuế vừa được hiểu ìà công cụ kinh tế hỗ trợ cho sự tồn tại của nhà nước và bộ máy nhà nước; mặt khác, thuế lại được nhà nước sử dụng như là loại công cụ để thực hiện những nhiệm vụ mục tiêu nhất định.