:

Tài khoản giao dịch (TRANSACTION ACCOUNT) là tài khoản tiền gửi từ đó người giữ tài khoản được phép rút tiền hoặc chuyển bằng công cụ khả nhượng, lệnh rút tiền, thanh toán chuyển qua tài khoản hoặc những hình thức tương tự để thực hiện chuyển khoản cho các bên thứ ba.

Tiền gửi theo yêu cầu, tài khoản NOW, tài khoản SUPER NOW, và những tài khoản khác có thể tiếp cận bởi công cụ khả nhượng, và chịu yêu cầu dự trữ, được xác định trong Đạo luật Kiểm soát Tiền tệ năm 1980, với một Ngân hàng Dự trữ Liên bang hoặc ngân hàng trung gian.