Tài khoản tiền mặt (CASH ACCOUNT) là tài khoản duy trì hoàn toàn trên phương thức tiền mặt, nghĩa là tất cả các chứng khoán trong tài khoản đó phải được thanh toán đầy đủ. Trái nghĩa của Margin account.

An account maintained entirely on a cash basis: i.e., all securities held therein are fully paid for. The opposite of Margin account