Tài khoản vốn (CAPITAL ACCOUNT) là từ liên quan đến các sự đầu tư của một công ty vào bất động sản, trang thiết bị, máy móc và Vốn khác hoặc các tài sản cố định.

Term referring to a corporation's investments in real estate, fixtures, machinery and other Capital or Fixed assets.