Mặt khác, cá nhân có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là một pháp nhân), vì vậy nếu không có quy định này thì cá nhân có thể thông qua hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm thành viên hợp danh để tránh việc phải chịu trách nhiệm vô hạn.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật