Tăng trưởng cân đối (balanced growth) là trong lý thuyết tăng trưởng, khái niệm này biểu thị sự tăng trưởng của nền kinh tế trong đó tất cả các biến số đều gia tăng với tốc độ như nhau và không đổi (có thể âm và bằng 0).