1. Tầm quan trọng của việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh

Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

- Cụ thể, việc giải quyết khiếu nại có những ý nghĩa sau:

+ Bảo đảm tính công bằng, khách quan trong hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh: Việc giải quyết khiếu nại giúp đảm bảo cho các bên liên quan có quyền được trình bày ý kiến, được xem xét, giải quyết một cách khách quan, công bằng các khiếu nại của mình đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Từ đó, góp phần nâng cao niềm tin của các bên liên quan vào hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh.

+ Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan: Việc giải quyết khiếu nại giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Khiếu nại được xem xét, giải quyết một cách thấu đáo, đúng pháp luật sẽ giúp khôi phục lại tình trạng bình đẳng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh: Việc giải quyết khiếu nại giúp cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh nắm bắt được những thiếu sót, hạn chế trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc, từ đó có biện pháp khắc phục, hoàn thiện quy trình, thủ tục xử lý vụ việc, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh.

+ Đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh: Việc giải quyết khiếu nại góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh một cách công bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về cạnh tranh:

+ Khi các doanh nghiệp, tổ chức biết rằng họ có quyền khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định xử lý của cơ quan chức năng, họ sẽ có xu hướng tuân thủ pháp luật về cạnh tranh một cách nghiêm túc hơn.

+ Việc giải quyết khiếu nại một cách công bằng, minh bạch cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức tin tưởng vào hệ thống pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

- Tạo tiền lệ cho việc giải quyết các tranh chấp cạnh tranh khác:

+ Các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tạo thành tiền lệ cho việc giải quyết các tranh chấp cạnh tranh khác trong tương lai.

+ Điều này góp phần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc áp dụng pháp luật về cạnh tranh, tạo môi trường pháp lý ổn định và dễ dự đoán cho các doanh nghiệp.

- Góp phần nâng cao năng lực của hệ thống tư pháp cạnh tranh:

+ Quá trình giải quyết khiếu nại giúp các thẩm phán, hội đồng xét xử nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp cạnh tranh.

+ Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về giải quyết tranh chấp cạnh tranh trong quá trình giải quyết khiếu nại cũng góp phần nâng cao năng lực của hệ thống tư pháp cạnh tranh Việt Nam.

Nhìn chung, việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính công bằng, minh bạch, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

-Ngoài ra, việc giải quyết khiếu nại còn có những lợi ích sau:

+ Giúp tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh.

+ Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về Luật Cạnh tranh và các quy định về cạnh tranh.

+ Góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh.

Như vậy, việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh là một vấn đề quan trọng, cần được quan tâm đúng mức để đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về cạnh tranh hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

 

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh thuộc thẩm quyền của ai?

Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Căn cứ pháp lý:

+ Điều 59 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khi tiến hành tố tụng cạnh tranh, trong đó có nêu rõ việc giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế hoặc cạnh tranh không lành mạnh (khoản 4).

+ Điều 96 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quy định tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

- Quy trình khiếu nại:

+ Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại lập đơn khiếu nại theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quy định.

+ Đơn khiếu nại phải nêu rõ nội dung khiếu nại, căn cứ pháp lý và chứng cứ kèm theo.

+ Nộp đơn khiếu nại trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoặc gửi qua bưu điện.

+ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

- Lưu ý:

+ Quy định trên chỉ áp dụng cho trường hợp khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh.

+ Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình và thủ tục khiếu nại, bạn nên tham khảo thêm các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan này để được tư vấn.

 

3. Quy định về hồ sơ khiếu nại hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hồ sơ khiếu nại quyết định xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của Điều 77 Luật Cạnh tranh 2018. Hồ sơ khiếu nại bao gồm:

* Đơn khiếu nại theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành:

- Mẫu đơn khiếu nại có thể được tải về tại website của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của Ủy ban.

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ các thông tin sau:

+ Họ, tên, địa chỉ, số điện thoại, email của bên khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của người đại diện theo pháp luật của bên khiếu nại (nếu có);

+ Số, ngày, nơi ban hành quyết định xử lý vi phạm mà bên khiếu nại khiếu nại;

+ Lý do khiếu nại;+ Yêu cầu của bên khiếu nại;

+ Chữ ký, đóng dấu của bên khiếu nại (hoặc người đại diện theo pháp luật của bên khiếu nại).

* Chứng cứ để chứng minh các nội dung khiếu nại có căn cứ và hợp pháp:

- Bên khiếu nại cần cung cấp các chứng cứ cụ thể, đầy đủ, có liên quan đến nội dung khiếu nại để chứng minh cho những khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp.

- Chứng cứ có thể bao gồm các loại tài liệu như: hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, email, bản ghi âm, bản ghi hình, lời khai của nhân chứng, v.v.

- Các thông tin, chứng cứ liên quan khác mà bên khiếu nại cho rằng cần thiết để giải quyết vụ việc: Ngoài những thông tin và chứng cứ nêu trên, bên khiếu nại có thể cung cấp thêm các thông tin, chứng cứ khác mà họ cho rằng cần thiết để giải quyết vụ việc một cách thấu đáo, khách quan.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thực trạng và đánh giá về thực thi pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.