1. Quỹ đại chúng là gì?

Căn cứ vào khoản 38 của Điều 4 trong Luật Chứng khoán 2019, quy định như sau: "Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng."

Theo quy định trên, quỹ đại chúng được xem là một loại quỹ đầu tư chứng khoán có mục tiêu chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Điều này có nghĩa là quỹ được thành lập với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại tài sản như chứng khoán, giấy tờ có giá trị và các công cụ tài chính khác.

Nguồn vốn của quỹ đại chúng được huy động thông qua việc phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng. Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ để trở thành cổ đông của quỹ và chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của quỹ.

Điểm đặc biệt của quỹ đại chúng là nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với các quyết định đầu tư của quỹ. Thay vào đó, quyền quyết định đầu tư và quản lý tài sản thuộc về ban điều hành của quỹ, gồm các chuyên gia và nhà quản lý chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chỉ có quyền nhận lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của quỹ thông qua việc sở hữu chứng chỉ quỹ.

Quỹ đại chúng có hai loại chính: quỹ mở và quỹ đóng. Quỹ mở có thời gian hoạt động linh hoạt và cho phép nhà đầu tư mua và bán lại chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư có quyền rời khỏi quỹ và trở lại bất cứ lúc nào theo quy định của quỹ. Trong khi đó, quỹ đóng có thời gian hoạt động hạn chế, nhà đầu tư không được phép bán lại chứng chỉ quỹ cho quỹ. Thời gian hoạt động và quyền mua bán chứng chỉ quỹ của quỹ đóng được quy định trong điều lệ của quỹ.

Tuy quỹ đại chúng mang lại lợi ích và cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư, nhưng cũng cần lưu ý rằng đầu tư vào quỹ có mức độ rủi ro và hiệu suất biến đổi tùy thuộc vào các yếu tố thị trường và quản lý của quỹ. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về quỹ và thị trường trước khi quyết định tham gia đầu tư vào quỹ đại chúng.

 

2. Đại hội nhà đầu tư thông qua việc thay đổi công ty quản lý quỹ của quỹ đại chúng đúng không?

Căn cứ vào khoản 1 của Điều 17 trong Thông tư 98/2020/TT-BTC, các quy định liên quan đến quyết định của Đại hội nhà đầu tư được mô tả như sau:

Đại hội nhà đầu tư là một sự kiện được triệu tập và tổ chức bởi công ty quản lý quỹ, và nó quyết định về các nội dung sau đây:
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ của quỹ;
-  Thay đổi cơ bản trong chính sách và mục tiêu đầu tư của quỹ, như đã quy định trong Điều lệ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;
- Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể quỹ; thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng; thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ;
- Lập phương án phân phối lợi tức;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ban đại diện của quỹ; quyết định về mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của quỹ, và doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của quỹ;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ gây tổn thất cho quỹ;
- Yêu cầu công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cung cấp sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội nhà đầu tư;
- Quyết định về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ của quỹ.

Do đó, việc thay đổi công ty quản lý quỹ của một quỹ đại chúng là một trong những nội dung phải được quyết định thông qua Đại hội nhà đầu tư của quỹ đó.

 

3. Điều kiện để thay đổi công ty quản lý quỹ của quỹ đại chúng được Đại hội nhà đầu tư của quỹ?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Thông tư 98/2020/TT-BTC, điều kiện và thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư được quy định như sau.

Theo đó, Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư về các nội dung quy định tại điểm b và c, Khoản 1, Điều 17 của Thông tư này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư. Trong trường hợp này, quyết định tại cuộc họp được coi là được thông qua khi số lượng nhà đầu tư đại diện vượt quá 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp tán thành hoặc một tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ quỹ quy định.

Do đó, Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư về việc thay đổi công ty quản lý quỹ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư. Trong trường hợp này, quyết định tại cuộc họp sẽ được coi là thông qua khi số lượng nhà đầu tư đại diện vượt quá 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp tán thành hoặc một tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ quỹ quy định.

Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và thúc đẩy sự minh bạch và công bằng trong quyết định về việc thay đổi công ty quản lý quỹ. Bằng cách đặt một ngưỡng cao cho việc thông qua quyết định, quy định này đảm bảo rằng quyết định chỉ được đưa ra khi có sự ủng hộ đáng kể từ những người có quyền quyết định.

Cần lưu ý rằng việc tuân thủ Điều lệ quỹ là rất quan trọng để thực hiện quy định này. Điều lệ quỹ có thể quy định tỷ lệ cao hơn 65% để linh hoạt và thích ứng với các tình huống cụ thể của quỹ. Yêu cầu này nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội nhà đầu tư và sự tham gia tích cực từ cộng đồng nhà đầu tư trong quyết định về việc thay đổi công ty quản lý quỹ. Quyết định không chỉ dựa trên quyền và quyết định của nhà đầu tư mà còn tuân thủ các quy định pháp lý và quy tắc nội bộ của quỹ.

 

4. Xử lý như thế nào trong trường hợp nhà đầu tư không đồng ý thay đổi công ty quản lý quỹ của quỹ đại chúng?

Theo quy định tại khoản 9, 10 Điều 18 Thông tư 98/2020/TT-BTC, nhà đầu tư quỹ mở có quyền phản đối quyết định thay đổi công ty quản lý quỹ đã được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình hoặc chuyển đổi sang quỹ khác cùng loại hình của công ty quản lý quỹ.

Để thực hiện yêu cầu này, nhà đầu tư cần viết văn bản yêu cầu, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của nhà đầu tư, số lượng đơn vị quỹ mà họ sở hữu, và lý do yêu cầu mua lại hoặc chuyển đổi. Yêu cầu này phải được nhà đầu tư gửi đến trụ sở chính của công ty quản lý quỹ hoặc đại lý phân phối, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định liên quan đến các vấn đề nêu trên.

Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hoàn tất việc mua lại hoặc chuyển đổi chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư phản đối trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố kết quả họp Đại hội nhà đầu tư. Trong trường hợp này, mức giá mua lại được xác định dựa trên giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ tại kỳ giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất từ khi công ty quản lý quỹ nhận được yêu cầu từ nhà đầu tư. Nhà đầu tư không phải thanh toán giá dịch vụ mua lại hoặc giá dịch vụ chuyển đổi.

Quy định này mang tính chất bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư quỹ mở, đảm bảo rằng họ có quyền phản đối và yêu cầu công ty quản lý quỹ tiến hành mua lại hoặc chuyển đổi chứng chỉ quỹ trong trường hợp công ty quản lý quỹ thay đổi. Điều này đảm bảo tính minh bạch và sự công bằng trong hoạt động quản lý quỹ mở và tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia vào quyết định quản lý tài sản của quỹ một cách hiệu quả.

Xem thêm >> Công bố thông tin của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Dù bạn đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp hoặc chỉ đơn giản cần tư vấn vài câu hỏi, hãy yên tâm liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn qua số hotline: 1900.6162. Hơn nữa, bạn có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.