1. Các khái niệm liên quan

Hồ sơ khai thuế được định nghĩa là tập hợp các tờ khai thuế, tờ khai bổ sung, tờ khai thay thế và các tài liệu đính kèm theo quy định của pháp luật về thuế. Đây là những tài liệu quan trọng và cần thiết để người nộp thuế trình bày thông tin về thuế mà họ phải nộp.

Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế là một văn bản quan trọng mà cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế. Mục đích của thông báo này là để thông báo cho người nộp thuế biết rằng hồ sơ khai thuế của họ đã được cơ quan thuế tiếp nhận và sẽ được kiểm tra. Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế là một xác nhận chính thức từ cơ quan thuế về việc đã tiếp nhận hồ sơ và bắt đầu quá trình kiểm tra thông tin trong hồ sơ.

Qua thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế, người nộp thuế sẽ biết rằng hồ sơ của họ đã được nhận và đang được xem xét bởi cơ quan thuế. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và tin cậy trong quá trình xử lý thuế. Người nộp thuế có thể yên tâm rằng hồ sơ của họ sẽ được xem xét và kiểm tra theo quy định, đồng thời họ có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ một cách thuận tiện.

Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế được cơ quan thuế gửi đến người nộp thuế qua phương tiện thông báo quy định tại quy chế liên lạc với người nộp thuế. Điều này có thể là thông qua hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc thư bưu điện. Thông báo này cần được gửi đến người nộp thuế trong thời hạn quy định để đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong việc thông báo cho người nộp thuế về việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ khai thuế.

 

2. Thời hạn cơ quan thuế thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Thông tư 19/2021/TT-BTC về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế bởi cơ quan thuế, các quy định sau đây được áp dụng:

- Sau khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử từ người nộp thuế, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế. Thời hạn tối đa là 15 phút kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

- Cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế. Thời hạn tối đa là 01 (một) ngày làm việc tính từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử.

+ Trong trường hợp hồ sơ khai thuế điện tử được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.

+ Nếu hồ sơ khai thuế không được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này, đồng thời phải nêu rõ lý do không chấp nhận.

- Đối với hồ sơ khai thuế có tài liệu kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính, cơ quan thuế sẽ kiểm tra trực tiếp hồ sơ bản giấy so với hồ sơ đã nhận qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thời hạn tối đa là 01 (một) ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và tài liệu kèm theo theo quy định. Sau đó, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) theo quy định tại điểm b khoản này cho người nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.

Theo quy định, sau khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử từ người nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện việc gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế đến người nộp thuế trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc tính từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

Việc gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế có ý nghĩa quan trọng trong quy trình xử lý hồ sơ thuế. Thông báo này được coi là một xác nhận từ cơ quan thuế về việc hồ sơ khai thuế đã được tiếp nhận và chấp nhận để xử lý. Nó thông báo cho người nộp thuế biết rằng hồ sơ khai thuế của họ đã được chấp nhận và sẽ được xem xét và xử lý bởi cơ quan thuế.

Quá trình gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu số 01-2/TB-TĐT, do Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Thông tư về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế. Thông báo này sẽ được gửi đến người nộp thuế theo phương thức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Thông tư trên. Việc gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế đúng thời hạn là rất quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quy trình xử lý hồ sơ thuế. Người nộp thuế sẽ nhận được sự xác nhận chính thức từ cơ quan thuế và có thể yên tâm rằng hồ sơ khai thuế của họ đã được tiếp nhận và sẽ được xử lý theo quy định.

Đồng thời, việc gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế càng sớm càng tốt cũng đồng nghĩa với việc tăng cường tính kịp thời và hiệu quả trong quy trình xử lý hồ sơ thuế. Người nộp thuế có thể nhanh chóng nhận được thông tin về việc chấp nhận hồ sơ khai thuế của mình và tiếp tục theo dõi quá trình xử lý một cách thuận tiện.

Tổng quan, việc cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế đến người nộp thuế trong thời hạn quy định là một bước quan trọng và cần thiết để đảm bảo sự minh bạch, tin cậy và hiệu quả trong quy trình xử lý hồ sơ thuế.

 

3. Hồ sơ khai thuế điện tử xử lý thế nào?

Hồ sơ khai thuế điện tử được xử lý theo quy định tại Điều 17 Thông tư 19/2021/TT-BTC. Theo đó:

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ cập nhật hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đã tiếp nhận thông qua phương thức điện tử, tuân theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hồ sơ này sẽ được nhập vào hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế và cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế, cũng như cơ quan thuế quản lý khoản thu có trách nhiệm xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.

- Trong trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế không thuộc trách nhiệm xử lý của cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo cho người nộp thuế để điều chỉnh thông tin trong hồ sơ khai thuế.

- Trong quá trình giải quyết hồ sơ, nếu có thông tin thiếu hoặc cần giải trình, bổ sung tài liệu, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo đề nghị giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP) đến người nộp thuế, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận hồ sơ giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu từ người nộp thuế thông qua phương thức điện tử, tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

- Sau đó, cơ quan thuế sẽ hạch toán số thuế phải nộp của người nộp thuế dựa trên thông tin trong hồ sơ khai thuế và gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này), trừ khi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư này.

- Cơ quan thuế sẽ tính thuế và ban hành Thông báo nộp thuế theo mẫu quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, gửi Thông báo nộp thuế cho người nộp thuế, tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Tuy nhiên, với hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử của tài sản (trừ nhà, đất), nếu sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ mà người nộp thuế không nộp lệ phí trước bạ theo quy định, Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ và hồ sơ khai lệ phí trước bạ liên quan sẽ không còn giá trị và bị hủy.

Bài viết liên quan: Hướng dẫn khai thuế điện tử qua mạng đối với hộ kinh doanh năm 2024

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề:  Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!