Khi người nộp thuế chuyển địa điểm khác cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì phải xin xác nhận của cơ quan thuế quản lý về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo mẫu 09 (Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) sau đây:

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:...

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ....

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: ……………/TB-CT(CCT)                                                                      …., ngày …. tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

 Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày… tháng … năm …

Kính gửi:……………………………………………………

Cục Thuế/Chi cục Thuế:……………..……………………… xin thông báo:

Người nộp thuế: ………………………………………………………………

MST/MSDN:…………………………………………………………………...

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:

Địa chỉ trụ sở cũ: …………….……….. Quận/huyện: ………. Tỉnh/TP: …….……… 

Đến:

Địa chỉ trụ sở mới: ……………..… Quận/huyện: ………….……. Tỉnh/TP: ………… 

Số điện thoại liên hệ mới: …………………………………………………….

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Hồ sơ khai thuế phải nộp

Kỳ tính thuế

Trạng thái

(Nộp chậm chưa xử lý/Chưa nộp)

Tình hình vi phạm nộp hồ sơ khai thuế (nếu có)

Đề nghị tiếp tục xử lý

Tên hồ sơ

Ký hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nghĩa vụ nộp thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Loại thuế

Mã tiểu mục

Kỳ thuế

Số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp

Số tiền thuế, tiền phạt  nộp thừa

Số tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đã kiểm tra quyết toán các năm; đã hoàn thuế chưa kiểm tra:………………………………………………………………….

4. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

- Đã quyết toán hoá đơn: ……………….

- Không sử dụng hoá đơn: ………………

5. Nhận xét khác:…………………………………………………………………… 

Nơi nhận:

- Như trên;

- .........................;

- Lưu: VT, …….­

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)

                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa uỷ quyền theo quy định

 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Thông báo về người nộp thuế chuyển địa điểm - Mẫu 09​. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162  để được giải đáp.

 
Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê