Thống kê tội phạm là việc ghỉ chép trung thực và phân tích một cách có hệ thống, đầy đủ và khoa học những thông tin (bao gồm tình trạng, động thái, cơ cấu và tính chất) về tình hình tội phạm mà các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nắm được, qua đó xác định được nguyên nhân, điều kiện phạm tội và đề ra những giải pháp thích hợp để phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có hiệu quả.

Thống kê tội phạm một nội dung quan trọng của thống kê hình sự.