1. Điều kiện tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp có mục tiêu chính là đảm bảo việc chia sẻ rủi ro và bảo vệ quyền lợi của những người tham gia, trong đó, trợ cấp thất nghiệp đóng vai trò quan trọng như một phần của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Điều 53 của Luật Việc làm 2013, có các quy định sau:

- Người đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng trợ cấp nếu không báo cáo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng như quy định tại Điều 52 của Luật Việc làm 2013.

- Người lao động bị tạm dừng trợ cấp thất nghiệp có thể tiếp tục nhận trợ cấp nếu vẫn còn thời gian hưởng theo quy định, khi thực hiện báo cáo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật Việc làm 2013.

- Người đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt trợ cấp trong các trường hợp sau:

(1) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

(2) Tìm được việc làm;

(3) Thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc công an;

(4) Nhận lương hưu hàng tháng;

(5) Từ chối việc làm từ trung tâm dịch vụ việc làm mà không có lý do chính đáng sau 02 lần;

(6) Không báo cáo tìm kiếm việc làm hàng tháng như quy định trong 03 tháng liên tục;

(7) Ra nước ngoài định cư hoặc làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

(8) Đi học tập có thời hạn từ 12 tháng trở lên;

(9) Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp;

(10) Chết;

(11) Bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc;

(12) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

(13) Bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù.

Lưu ý: Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các trường hợp quy định tại các điểm (3), (4), (8), (11), (12), (13) sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đã nhận trợ cấp thất nghiệp, mỗi tháng nhận trợ cấp tương ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định tạm dừng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 19 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP:

- Trong suốt thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi họ đang nhận trợ cấp về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

   + Người lao động bị ốm đau, nghỉ thai sản hoặc gặp tai nạn và có chứng chỉ xác nhận từ cơ sở y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về y tế;

   + Trường hợp gặp phải tình huống bất khả kháng.

Tuy nhiên, trong những trường hợp trên, người lao động vẫn phải chịu trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm.

- Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày mà người lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ đề xuất quyết định tạm dừng trợ cấp thất nghiệp của họ đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét và ra quyết định.

Quyết định về việc tạm dừng trợ cấp thất nghiệp sẽ được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 01 bản đến người lao động. Các quyết định này phải tuân theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Tóm lại, người đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng trợ cấp nếu không tuân theo quy định thông báo việc tìm kiếm việc làm hàng tháng.

 

2. Hồ sơ tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thành phần hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất trong năm 2024 bao gồm:

Giấy tờ chứng minh về việc không tuân thủ quy định thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp.

Số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất trong năm 2024 là 01 bộ hồ sơ.

 

3. Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quá trình thực hiện bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Trong khoảng thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày mà người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương mà người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ đề xuất cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng trợ cấp thất nghiệp của họ.

Bước 2: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ban hành Quyết định về việc tạm dừng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 06 được quy định trong Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH.

Bước 3: Quyết định về việc tạm dừng trợ cấp thất nghiệp sẽ được trung tâm dịch vụ việc làm gửi đi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; và 01 bản đến người lao động để thông báo và thực hiện quyết định.

 

4. Quyền lợi của NLĐ khi tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Dựa trên quy định của Điều 53, Khoản 2 của Luật Việc làm 2013 về việc tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, các điều sau được quy định:

- Người đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp khi không thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

- Trường hợp người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định, họ sẽ được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

Do đó, nếu bạn bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định, bạn sẽ tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp khi bạn thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo lịch hẹn của trung tâm dịch vụ việc làm mà bạn đã nộp hồ sơ.

Thêm vào đó, dựa trên Điều 20 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

- Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 của Điều 53 Luật Việc làm sẽ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tiếp tục thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho họ.

Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và 01 bản đến người lao động. Quyết định này phải tuân thủ theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Trong thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

Tóm lại, người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định sẽ tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm. Điều kiện và trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như trên.

Bài viết liên quan: Hướng dẫn thủ tục lập Hội, hiệp hội, câu lạc bộ theo quy định mới 2023

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2024. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết!