1. Điều kiện để đăng ký tuyển dụng công chức

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP đã quy định rõ các điều kiện để có thể đăng ký dự tuyển công chức. Để trở thành một ứng viên đủ điều kiện, người đó cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được liệt kê sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam: Điều này có nghĩa là người đó phải có quốc tịch của Việt Nam để có thể đăng ký dự tuyển công chức.

- Đủ 18 tuổi trở lên: Điều này có nghĩa là ứng viên phải đủ tuổi để có thể đăng ký dự tuyển công chức. Điều này giúp đảm bảo rằng các ứng viên đã trưởng thành đủ để thực hiện nhiệm vụ công việc.

- Có đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng: Điều này yêu cầu ứng viên phải có đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng, ghi rõ thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc và các thông tin khác liên quan đến công việc.

- Có văn bằng hoặc chứng chỉ phù hợp: Điều này yêu cầu ứng viên phải có văn bằng hoặc chứng chỉ phù hợp với vị trí công việc mà họ đăng ký. Ví dụ, nếu đăng ký vị trí kế toán thì ứng viên cần có văn bằng hoặc chứng chỉ liên quan đến kế toán.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt: Điều này yêu cầu ứng viên phải có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đảm bảo tính trung thực, đáng tin cậy, không bị dính líu đến các hoạt động vi phạm pháp luật.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ: Điều này yêu cầu ứng viên phải đủ sức khỏe để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của công việc mà họ đăng ký.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển: Ngoài các điều kiện trên, cơ quan sử dụng công chức còn quy định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Các điều kiện này phải phù hợp với khung năng lực vị trí công việc, không thấp hơn các tiêu chuẩn chung và không vi phạm quy định của pháp luật. Đồng thời, các điều kiện này không được phân biệt loại hình đào tạo và phải được báo cáo bằng văn bản để cơ quan quản lý công chức xem xét và quyết định.

Việc đăng ký dự tuyển công chức là quan trọng để nhận được cơ hội tham gia vào các cơ quan nhà nước và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Do đó, ứng viên nên chú ý đến các điều kiện trên để có thể đáp ứng được yêu cầu và đạt được mục tiêu của mình.

 

2. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Căn cứ theo Điều 5 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức. Theo đó, có những đối tượng được cộng điểm ưu tiên vào kết quả điểm vòng 2 của quá trình tuyển dụng như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Các đối tượng sau đây được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2: Người dân tộc thiểu số: Điểm ưu tiên này áp dụng cho các ứng viên là người dân tộc thiểu số.

- Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ xã hội: Điểm ưu tiên này áp dụng cho các ứng viên là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ xã hội.

- Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị: Điểm ưu tiên này áp dụng cho các ứng viên có các đối tượng làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

- Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trong trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. 

 

3. Thủ tục thi tuyển dụng công chức

Bước 1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải công khai thông báo tuyển dụng ít nhất một lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Đồng thời, cơ quan tuyển dụng còn phải đăng tải thông báo trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc. Nội dung thông báo tuyển dụng phải bao gồm các thông tin sau:

- Số lượng vị trí công chức cần tuyển dụng tương ứng với từng vị trí việc làm;

- Số lượng vị trí việc làm tham gia vào quá trình thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển;

- Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, cũng như số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân hoặc bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển hoặc xét tuyển, địa điểm diễn ra quá trình thi tuyển hoặc xét tuyển. Nếu có sự thay đổi trong nội dung thông báo tuyển dụng, cơ quan tuyển dụng phải thực hiện trước khi bắt đầu quá trình thi tuyển hoặc xét tuyển, và phải công khai theo quy định.

- Người đăng ký dự tuyển có thể nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử theo Thông báo của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày công khai thông báo tuyển dụng. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tiếp nhận và xử lý đúng thủ tục các Phiếu đăng ký dự tuyển đầy đủ, đúng hạn, không phân biệt đối xử và không thu bất kỳ khoản phí nào của người đăng ký dự tuyển. Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức sẽ tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng quy trình và thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển cho từng thí sinh theo quy định. Trường hợp không tuyển dụng được người nộp đơn, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thông báo rõ lý do không tuyển dụng đến người nộp đơn. Các quy định về tuyển dụng công chức tại Nghị định này cũng được áp dụng đối với việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động công chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Các quy định cụ thể về tuyển dụng công chức do Bộ Nội vụ ban hành.

Bước 2. Tổ chức thi tuyển Hội đồng tuyển dụng công chức

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức việc tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có 5 hoặc 7 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2.

- Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định.

- Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế. Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển.

- Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký dự tuyển để thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển. Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến dự tuyển và xác nhận danh sách người dự tuyển đủ điều kiện dự tuyển. 

- Thực hiện phỏng vấn và kiểm tra sát hạch (nếu có) Sau khi kết thúc vòng thi trắc nghiệm, Hội đồng tuyển dụng sẽ tiến hành tổ chức phỏng vấn và/hoặc kiểm tra sát hạch các ứng viên được chọn vào vòng sau. Việc này sẽ giúp Hội đồng tuyển dụng đánh giá được năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và phù hợp với yêu cầu công việc của từng ứng viên. Trong quá trình phỏng vấn và kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng sẽ thực hiện các biện pháp đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tránh các hành vi kỳ thị, phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, dân tộc, giai cấp, nơi ở, hoàn cảnh cá nhân của ứng viên.

- Quyết định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển Sau khi hoàn tất các vòng thi và đánh giá năng lực của ứng viên, Hội đồng tuyển dụng sẽ có quyền quyết định công nhận kết quả thi tuyển và xét tuyển. Các quyết định này sẽ được báo cáo cho người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để thực hiện các thủ tục nhận vào công chức và thực hiện các chính sách, quy định liên quan đến công chức.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo Trong quá trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, nếu có ứng viên hoặc các bên liên quan có khiếu nại, tố cáo về quá trình tổ chức hoặc quyết định xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ phải giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để có các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật. Tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng tuyển dụng sẽ tự giải thể và báo cáo cho người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền. 

Bước 3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp phỏng vấn và viết thì người dự thi phải dự thi đủ phỏng vấn và viết;

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Bước 4. Thông báo kết quả tuyển dụng công chức

Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Bước 5. Hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Bước 6. Quyết định tuyển dụng và nhận việc

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn.

 Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc trong thời hạn thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 4. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển theo quy định (trong trường hợp tổ chức thi tuyển).

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm về Công chức thì vui lòng tham khảo nội dung bài viết dưới đây của công ty Luật Minh Khuê: Công chức là gì?

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Minh Khuê liên quan đến "Thủ tục thi tuyển công chức mới nhất" mà chúng tôi muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!