Tại sao không chuyển về sân bay cần thơ mà là sân bay nội bài. Và tại sao phí vận chuyển lại cao như vậy ?  Xin cảm ơn.

 

Luật sư trả lời:

+ Trước hết bạn cần làm rõ, khoản tiền 800USD này là khoản thuế, phí gì?

Thứ nhất, nhận quà là điện thoại về có phải nộp thuế không?

Theo quy định tại nghị định 125/2017/NĐ-CP thì điện thoại di động là mặt hàng nằm trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Hoa Kỳ và Việt Nam đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại.

Từ ngày 01/01/2018, khi nhập khẩu điện thoại di động mã HS 8517 12 00 sẽ có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 10%

Thuế giá trị gia tăng phải nộp = (Giá tính thuế hàng nhập khẩu + Thuế nhập khẩu ) x 10%

Thứ hai, ngoại tệ có được gửi kèm bưu phẩm hay không?

Theo công văn số 4118/TCHQ-GSQL thì:

"Đối với trường hợp tiền Việt Nam, ngoại tệ có trong thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi theo dịch vụ bưu chính của Tổng công ty bưu chính Việt Nam thì tiến hành lập Biên bản tạm thu, ra Quyết định tịch thu tiền Việt Nam, ngoại tệ vi phạm và thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định số 58/2011/NĐ-CP ngày 13/10/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính."

Như vậy, ngoại tệ không được phép gửi trong bưu phẩm, nếu phát hiện có ngoại tệ vi phạm thì sẽ bị tịch thu và bị xử phạm vi phạm hành chính theo quy định.

Dựa vào những thông tin trên, bạn có thể xác định được khoản phí 800USD mà mình phải nộp có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. 

 

1. Quy định về đối tượng chịu thuế nhập khẩu

Căn cứ vào Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 có quy định đối tượng chịu thuế nhập khẩu gồm:

- Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

- Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

- Hàng hóa nhập tại chỗ và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu.

- Đối tượng chịu thuế nhập khẩu không áp dụng đối với trường hợp sau :

+ Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển.

+ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

+ Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

 

2. Nhận quà tặng từ nước ngoài về có phải nộp thuế không ?

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 có quy định về việc miễn thuế, nhập khẩu áp dụng với : 

- Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tăng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại.

- Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì mục đích nhận đạo, từ thiện.

Căn cứ vào Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP có quy định về định mức miễn thuế:

- Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có giá trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/ năm.

- Đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện là toàn bộ giá trị quà biếu, quà tặng và không quá 4 lần / năm.Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài Chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp.

- Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh thuộc Danh mục hiểm nghèo có trị giá hải quan không vượt quá 10.000.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/ năm.

Như vậy, quà tặng từ nước ngoài về Việt Nam có giá trị không quá 2 triệu đồng hoặc trên 2 triệu đồng nhưng tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng thì được miến thuế xuất nhập khẩu.

 

3. Có được gửi ngoại tệ (tiền) qua bưu phẩm bưu kiện không ?

Ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia, vùng lãnh khổ khác hoặc đồng tiền chung Châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực.Tỷ giá quy đổi trạng thái của ngoại tệ được áp dụng theo quy định sau:

- Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ: là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày báo cáo.

- Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ khác: là tỷ giá bán giao ngay chuyển khoản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào cuối ngày báo cáo.

Căn cứ Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 có quy định việc gửi ngoại tệ trong bưu gửi là không được phép thực hiện. Việc đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt nam. Vốn đầu tư gián tiếp bằng ngoại tệ phải được chuyển sang đồng tiền Việt Nam để thực hiện đầu tư.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư gián tiếp và các giao dịch chuyển vốn hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư gian tiếp tại Việt Nam.

Như vậy, việc gửi ngoại hối ( tiền )  qua bưu phẩm bưu kiện sẽ không được Việt Nam chấp nhận , trường hợp có cố tính gửi đi nữa thì cũng không thể nhận được khi đến Việt Nam.

* Một số trường hợp được sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam như sau:

- Cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan Nhà nước khác tại các cửa khẩu của Việt Nam và kho ngoiaj quan được niêm yết bằng ngoại tệ và thu bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền từ người không cư trú đối với các loại thuế, phí thị thực xuất nhập khẩu, phí cung ứng dịch vụ và các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

- Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng ngoại hối được giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận bằng ngoại hối trong phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối được giao dịch và niêm yết bằng ngoại tệ trong phạm vi cung ứng dịch vụ ngoại hối đã được  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Người cư trú là tổ chức có tư cách pháp nhân được điều chuyển vốn nội bộ bằng ngoại tệ chuyển khoản giữa tài khoản của tổ chức đó với tài khoản của đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân và ngược lại.

- Người cư trú được góp vốn bằng ngoại tệ chuyển khoản để thực hiện dự án đầu nước ngoài tại Việt Nam.

- Người cư trú thực hiện ủy thác nhập khẩu, xuất khẩu.

- Người cư trú là nhà nước trong nước, nhà thầu.

- Người cư trú là doanh nghiệp bảo hiểm.

- Người cư trú là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực vận chuyển hàng không, khách sạn, du lịch, được niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tương đương trên trang điện tử, ấn phẩm chuyên ngành chỉ sử dụng tiếng nước ngoài.

- Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được thỏa thuận và trả lương, thưởng, phụ cấp trong hợp đồng bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt cho người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức đó.

- Người không cư trú là cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự được niêm yết bằng ngoại tệ và thu phí thực xuất nhập cảnh, các loại phí, lệ phí khác bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Một số trường hợp khác theo quy định pháp luật.

 

4. Nhận quà từ nước ngoài về , người nhận phải nộp những khoản phí nào ?

Các loại thuế, phí mà hàng hóa nhập khẩu phải chịu gồm: 

- Thuế nhập khẩu.

- Thuế giá trị gia tăng.

- Phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh : phí hải quan với hàng hóa nhập khẩu  20.000 đồng/ tờ khai, lệ phí hàng hóa quá cảnh 200.000 đồng/ tờ khai.

Ngoài ra, căn cứ vào vào Điều 3 Thông tư 14/2021/TT- BTC hàng hóa nhập khẩu có giá trị hải quan dưới 500.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp dưới 50.000 Việt Nam đồng Việt Nam cho một lần nhập khẩu.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.