Thuế luỹ tiến (progressive taxation) là cơ cấu thuế trong đó thuế được đánh theo tỷ lệ tăng dần khi thu nhập tăng. Theo cách đánh thuế này, thuế suất cận biên (mức tăng thuế suất/mức tăng thu nhập) tăng khi người nộp thuế chuyển từ nhóm thuế thấp hơn sang nhóm thuế cao hơn.

Hầu hết các nước phương Tây đều áp dụng hệ thống thuế luỹ tiến để tài trợ cho các khoản chỉ tiêu của chính phủ, trong đó gánh nặng về thuế lớn nhất được đặt lên vai những người có khả năng nộp thuế cao nhất. Nguyên tắc khả năng nộp thuế này được coi là hình thức đánh thuế công bằng nhất, đặc biệt đối với thu nhập cá nhân.