Tiền gửi ngân hàng (INTERBANK DEPOSITS) là tiền gửi được một ngân hàng này giữ cho một ngân hàng khác, thường là ngân hàng giao dịch. Mỗi ngân hàng giữ một tài khoản nợ ngân hàng khác (DUE TO ACCOUNT) dưới tên của ngân hàng khác. Tài khoản trên sổ sách của ngân hàng giao dịch nước ngoài là tài khoản NOSTRO (tài khoản ngân hàng khác nợ) đối với ngân hàng sở hữu tài khoản đó và tài khoản VOSTRO (tài khoản nợ) đối với ngân hàng giao dịch nước ngoài.