Tiền thưởng bằng nửa tiền phạt (Despatch half demurrage) là thuật ngữ thường dùng trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến, có nghĩa là tiền thưởng (despatch) được tính bằng một nửa mức tiền phạt và tính theo ngày. Mức tiền phạt được viết phía trước từ viết tắt của thuật ngữ này - “d 1/2 d”. Ví dụ, “USD 5,000 d 1 /2d” có nghĩa là tiền phạt ở mức 5.000 USD/ngày và tiền thưởng ở mức 2.500 USD/ngày.