Tình trạng cấp cứu (Distress phase) là trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn hàng hải, là tình trạng mà trong đó có lý do để cho rằng sự an toàn của người, tàu biển hoặc phương tiện khác bị đe dọa một cách rõ ràng và cần phải được hỗ trợ ngay tức khắc.