>> Tải mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------***----------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố..................................................

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

Người khai

NAM

NỮ

Họ và tên

 

 

 

Ngày tháng năm sinh

 

 

 

Nơi sinh

 

 

 

Dân tộc

 

 

 

Quốc tịch

 

 

 

Nghề nghiệp

 

 

 

Quê quán (1)

 

 

 

Nơi cư trú (2)

 

 

 

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3)

 

 

 

Số

 

 

 

Nơi cấp

 

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

 

Kết hôn lần thứ

 

 

 

 

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình Việt Nam và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

           

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

             Làm tại...............ngày.............tháng.....năm.................

    Nam                                                Nữ

      (Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế

 

 

 

 

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của người khai (4)

 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

 

Ngày...........tháng...........năm .................

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

Chú thích:

 

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài

(1)   Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.

(2)   Ghi theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú.......”.

(3)   Ghi rõ loại giấy tờ.

(4) Đối với công dân Việt Nam, thì do UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan/tổ chức nơi công tác xác nhận theo quy định của pháp luật về hộ tịch; đối với người nước ngoài, thì do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

 

 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại