Khoản 2 Điều 4 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định:

"...2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.

Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng.

Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo các nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này quy định."

Như vậy, với trường hợp cơ quan Toà án từ chối giải quyết vì lý do không có điều luật áp dụng là trái với quy định. Với những trường hợp này cơ quan Toà án phải xem xét và giải quyết theo các nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự quy định.

Chuyên viên Trần Thị Thu Hà - Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự.