1. Bài tập Toán 5 trang 70 - Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 1

Tính rồi so sánh kết quả tính

a) 5 : 0,5 và 5 × 2

52 : 0,5 và 52 × 2

b) 3 : 0,2 và 3 × 5

18 : 0,25 và 18 × 4

Đáp án

a) 5 : 0,5 =10; 5 × 2 = 10.

Vậy: 5 : 0,5 = 5 × 2.

+) 52 : 0,5 = 104; 52 × 2 = 104.

Vậy: 52 : 0,5 = 52 × 2.

b) 3 : 0,2 = 15; 3 × 5 = 15.

Vậy: 3 : 0,2 = 3 × 5.

+) 18 : 0,25 = 72; 18 × 4 = 72.

Vậy: 18 : 0,25 = 18 × 4.

Bài 2

Tìm x

a) x × 8,6 = 387

b) 9,5 × x = 399

Phương pháp giải

x ở vị trí thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Đáp án

a) x × 8,6 = 387

x = 387 : 8,6

x = 45

b) 9,5 × x = 399

x = 399 : 9,5

x = 42

Bài 3: Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu, số dầu đó chứa được vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu chai dầu?

Phương pháp giải

- Tính tổng số dầu của hai thùng = số dầu thùng to có + số dầu thùng nhỏ có

- Tính số chai dầu = tổng số dầu của hai thùng : số lít dầu của 1 chai.

Đáp án

Tổng số dầu là: 21 + 15 = 36 lít

Số chai dầu tất cả là: 36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 (chai)

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Phương pháp giải

- Tính diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

- Hình chữ nhật có diện tích bằng hình vuông có cạnh 25m, do đó tìm được diện tích hình chữ nhật.

- Chiều dài hình chữ nhật = diện tích : chiều rộng.

- Chu vi =(chiều dài + chiều rộng) × 2.

Đáp án

Do diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông

Nên diện tích hình chữ nhật là 25 x 25 = 625 (m2)

Vậy chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Vậy chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

(50 + 12,5) × 2 = 125 (m)

Đáp số: 125 (m)

 

2. Phương pháp học chia một số tự nhiên cho một số thập phân 

Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

a) 9:4,5

b) 4:1,25

Cách giải

a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Vậy 9:4,5 = 2

b) Ta đặt tính rồi làm như sau:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Vậy 4:1,25 = 3,2

Ví dụ 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia: 57 : 9,5 = ? m

Ta có: 57 : 9,5 = (57 x10 ) : (9,5 x 10)

57 : 9,5 = 570 : 95

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Phần thập phân của số 9,5 có một chữ số.

Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 57 được 570; bỏ dấu phẩy ở số 9,5 được 95.

Thực hiện phép chia 570 : 95

Vậy 5,7 : 9,5 = 6 (m)

Ví dụ 3: 99 : 8,25 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Phần thập phân của 8,25 có hai chữ số.

Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 99 được 9900 bỏ dấu phẩy ở 8,25 được 825

Thực hiện phép chia 9900: 825

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0

Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

- Chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 7:0,1

b) 3:0,01

Cách giải

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1; ,0,01; 0,001;... ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một, hai, ba, … chữ số 0.

 

3. Một số bài tập tương tự

Câu 1:  Tính nhẩm:

 1. 47:0,1
 2. 928:0,01
 3. 23:0,001

Đáp án:

 1. 470
 2. 92800
 3. 23000

Câu 2: Tính :

 1. 18 : 0,24
 2. 9 : 1,5
 3. 7 : 3,5

Đáp số:

 1. 75
 2. 6
 3. 2

Câu 3: Một cửa hàng có 140kg cam, chủ quán đều vào các túi nhỏ, mỗi túi có 2,5kg cam. Người ta đã bán được 5/8 số túi mận đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu kg Cam?

Lời giải:

Số túi cam sau khi chia đều là : 140:2,5= 1400:25=56 ( túi cam)

Số túi cam đã bán được là: 56×5/8=35 ( túi cam)

Số cân cam còn lại là: ( 56 – 35 ) x 2,5 = 52,5 (kg)

Vậy đáp số là 52,5 kg

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Diện tích hình chữ nhật là: 25×25= 625 (m2)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là: 625:12,5 = 50 (m)

Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật:  (50+12,5)x2 = 125 (m)

Câu 5: Dê đen nặng 65kg. Cân nặng của dê trắng là 16,25kg. Hỏi cân nặng của dê đen gấp mấy lần cân nặng của dê trắng?

Đáp án: 65:16,25= 6500:1625=4

Câu 6: Có một tấm vải dài 35m. Người ta đem cắt thành các mảnh vải nhỏ, mỗi mảnh vải dài 1,25m. Hỏi người ta cắt được bao nhiêu mảnh vải nhỏ?

Câu 7: Cho A = 56 : 1,6 và B = 12 : 1,5. Vậy giá trị của biểu thức (A + B) : 0,01 là

Lời giải A= 35 ,B =8

(A+B): 0,01 = (25+8): 0,01 = 0,33

Câu 8: Tính: 18 : 0,24

A. 0,75

B. 7,5

C. 75

D. 750

Đặt tính và thực hiện phép chia ta như sau:

- Phần thập phân của số 0,24 có một chữ số.

- Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số 18 được 1800; bỏ dấu phẩy ở số 0,24 được 24.

- Thực hiện phép chia 1800 : 24.

Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Vậy 18 : 0,24 = 75.

Câu 9: Ghép nối hai biểu thức có kết quả bằng nhau:

Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Ta có:

+ 13 : 0,125 = 104

+ (10 - 2,4 x 0,5) : 0,2 = (10 - 1,2) : 0,2 = 8,8 : 0,2 = 44

+ 6,5 + 15 : 0,4 = 6,5 + 37,5 = 44

+ 123 - (45 : 1,2 + 436,6 : 10) = 123 - (37,5 + 43,66) = 123 - 81,16 = 41,84

+ 168 : 3,5 - 8,8 x 0,7 = 48 - 6,16 = 41,84

+ 23 : 0,25 + 12 = 92 + 12 = 104

Vậy các phép tính được nối với nhau là:

+ 13 : 0,125 và 23 : 0,25 + 12;

+ 6,5 + 15 : 0,4 và (10 - 2,4 x 0,5) : 0,2;

+ 168 : 3,5 - 8,8 x 0,7 và 123 - (45 : 1,2 + 436,6 : 10).

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

9 : 1,5 = Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Đặt tính và thực hiện phép chia như sau:

- Phần thập phân của số 1,5 có một chữ số.

- Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số 9 được 90; bỏ dấu phẩy ở số 1,5 được 15.

- Thực hiện phép chia 90 : 15

Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Vậy 9 : 1,5 = 6

Đáp án đúng điền vào ô trống là 6.

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết x × (5 – 3,6 × 0,5) = 80. Vậy x = Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải

Ta có:

x × (5 – 3,6 × 0,5) = 80

x × (5 - 1,8) = 80

x × 3,2 = 80

x = 80 : 3,2

x = 25

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 25.

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho A – 56 : 1,6 và B = 12 : 1,5. Vậy giá trị của biểu thức (A + B) : 0,01 là Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải.

Ta có: A = 56 : 1,6 = 35; B = 12 : 1,5 = 8

Thay vào biểu thức (A + B) : 0,01 ta được:

(A + B) : 0,01 = (35 + 8) ; 0,01 = 43 : 0,01 = 4300

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 4300

Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng có 140kg mận được chia đều vào các túi nhỏ, mỗi túi có 2,5kg mận. Người ta đã bán được Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải số túi mận đó:

Vậy cửa hàng đó còn lại Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải kg mận.

140kg mận thì được chia vào số túi là:

140 : 2,5 = 56 (túi)

Số túi mận đã bán đi là:

56 x Bài tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Toán lớp 5 có lời giải = 35 (túi)

Số túi mận còn lại là:

56 - 35 = 21 (túi)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam mận là:

2,5 x 21 = 52,5 (kg)

Đáp số: 52,5kg

Trên đây là chia sẻ của Luật Minh Khuê liên quan đến Toán 5 trang 70 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Đề thi giữa kì 1 Toán 5 có đáp án mới nhất năm 2023 - 2024

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!