Trong lý thuyết về doanh nghiệp, đây là quan điểm khác với giả định truyền thống cho rằng doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận tối đa hay tìm cách tối đa hoá lợi nhuận. Sở dĩ có quan điểm này là vì người ta quan sát thấy các giám đốc làm công ăn lương ở các công ty lớn thường tìm cách tối đa hoá tốc độ tăng giá trị tài sản ròng để tăng tiền lương và quyền lực của mình. Trong khi làm ăn như vậy, họ còn tìm cách duy trì giá trị cổ phần ở mức tối thiểu để tránh cho công ty khỏi bị thôn tính. Trong hình 121, tốc độ tăng tài sản được biểu thị trên trục hoành. còn tỷ lệ giá trị thị trường của các cổ phần hiện có so với giá trị sổ sách của tài sản ròng mà Công ty đang nắm giữ (gọi là tỷ lệ định giá cổ phần) được biểu thị trên trục tung. Ban đầu đường định giá tăng khi sự gia tăng trong tốc độ tăng tài sản làm tăng giá trị cổ phần, nhưng khi vượt quá một tốc độ tăng nào đó (trong hình 121 là điểm G), việc giữ lại quá nhiều lợi nhuận để mở rộng Công ty sẽ làm giảm cổ tức trả cho cổ đông và gây áp lực làm giảm giá trị cổ phần. Vì vậy, các giám đốc chọn tốc độ tăng nhanh nhất G\ nhưng không làm giảm giá trị cổ phần xuống dưới mức V', vì dưới mức này công ty có nguy cơ bị thôn tính.

Hình 121. Tối đa hoá tốc độ tăng tài sản.

Sự biến thiên của tỷ lệ giá trị thị trường của cổ phiếu khi có sự thay đổi của tốc độ tăng tài sản.