1. Khái niệm về ban quản lý chợ

Theo tinh thần của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ban hành ngày 14/01/2003 về việc phát triển và quản lý chợ, Ban quản lý chợ được xác định là một đơn vị sự nghiệp có thu, có khả năng tự trang trải các chi phí hoạt động thường xuyên. Đơn vị này được công nhận là một tư cách pháp nhân, được trang bị con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước. Chức năng chính của Ban quản lý chợ là quản lý các hoạt động trong chợ và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, dựa vào tính chất, đặc điểm và quy mô của từng chợ, Uỷ ban Nhân dân các cấp có thẩm quyền sẽ quyết định việc lập và giao cho Ban quản lý chợ quản lý một hoặc một số chợ (có thể là liên chợ) trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Trong trường hợp lập Ban quản lý liên chợ, tại mỗi chợ có thể thành lập Ban hoặc tổ điều hành chợ.

Ban quản lý chợ có nhiệm vụ quản lý tài sản Nhà nước và các hoạt động trong phạm vi chợ, ký kết hợp đồng với các thương nhân về thuê và sử dụng điểm kinh doanh, cũng như tổ chức các dịch vụ tại chợ. Đồng thời, Ban này phải đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm tại chợ. Ngoài ra, Ban quản lý chợ cũng phải xây dựng và thực hiện Nội quy của chợ, tổ chức quản lý và xử lý các vi phạm liên quan. Ban cũng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động và phát triển các dịch vụ trong chợ, cũng như tổng hợp và báo cáo tình hình kinh doanh của chợ đến các cơ quan quản lý Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Thương mại.

 

2. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý chợ

Theo quy định của tiểu mục 1 và tiểu mục 2 Mục II của Thông tư 06/2003/TT-BTM về chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của Ban Quản lý chợ được trình bày như sau:

Chức năng:

- Ban Quản lý chợ thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động trong chợ và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật.

- Ban Quản lý chợ là một đơn vị sự nghiệp có thu, có khả năng tự trang trải các chi phí hoạt động thường xuyên; đồng thời được công nhận là tư cách pháp nhân, được trang bị con dấu riêng và có tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban Quản lý chợ có trách nhiệm thực hiện các quy định được nêu tại Nghị định của Chính phủ số 02/2003/NĐ-CP và có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

- Đề xuất và trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý chợ quyết định:

+ Phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ.

+ Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ.

- Quyết định việc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt. Trong trường hợp số thương nhân đăng ký ít hơn số điểm kinh doanh hiện có, Ban Quản lý chợ được quyền quyết định việc lựa chọn thương nhân mà không cần tổ chức đấu thầu.

- Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt.

- Tổ chức quản lý, điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện Nội quy của chợ và xử lý các vi phạm Nội quy của chợ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

Theo đó, Ban Quản lý chợ thực hiện chức năng quản lý các hoạt động của chợ và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật. Và Ban Quản lý chợ có những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại tiểu mục 2 Mục II nêu trên.

 

3. Trách nhiệm của Ban Quản lý chợ đối với cơ quan tài chính và cơ quan thuế được quy định thế nào?

Dựa trên các quy định của tiểu mục 1 và tiểu mục 2 Mục III của Thông tư 67/2003/TT-BTC về trách nhiệm của Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ đối với cơ quan tài chính và cơ quan thuế, chúng tôi trình bày như sau:

Đối với cơ quan tài chính:

Dựa vào quy định của pháp luật hiện hành và các hướng dẫn từ cơ quan tài chính địa phương, Ban quản lý chợ và doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ có các trách nhiệm cụ thể sau đây:

- Thu các khoản như tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ để hoàn trả vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước, các khoản hỗ trợ tín dụng và các khoản vốn vay tín dụng cho đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa chợ (nếu có).

- Thực hiện công tác quản lý tài chính theo quy định của Thông tư này và các hướng dẫn từ cơ quan tài chính địa phương.

Đối với cơ quan thuế:

Ban quản lý chợ và doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ có các trách nhiệm sau đây đối với cơ quan thuế:

- Đăng ký, kê khai nộp thuế và các khoản phải nộp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác với cơ quan thuế trong việc tổ chức thu các khoản thu trên cơ sở các hợp đồng uỷ nhiệm thu được ký giữa hai bên.

Do đó, trách nhiệm của Ban Quản lý chợ đối với cơ quan tài chính và cơ quan thuế được quy định chi tiết tại tiểu mục 1 và tiểu mục 2 Mục III như trên.

 

4. Trách nhiệm của Ban Quản lý chợ đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ được quy định thế nào?

Dựa trên tiểu mục 3 của Mục III trong Thông tư 67/2003/TT-BTC về trách nhiệm của Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh trong chợ, nội dung được trình bày như sau:

Đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh tại chợ:

- Dựa trên nền tảng của các quy định pháp luật, Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ cần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân kinh doanh tại chợ, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh chợ,...

- Ngoài ra, cần thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc các tổ chức và cá nhân kinh doanh tại chợ để chấp hành theo quy định của pháp luật.

Do đó, Ban Quản lý chợ phải đảm bảo cung cấp môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trong chợ, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ quy định pháp luật thông qua việc tuyên truyền và đôn đốc.

 

5. Quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ở chợ

Ban quản lý chợ sử dụng các khoản thu để chi cho các mục sau đây:

Đối với chợ loại 1 và loại 2:

- Hoàn trả vốn đầu tư xây dựng chợ.

- Lương, tiền công, tiền ăn ca, các phụ cấp lương, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cho người lao động.

- Quản lý hành chính: vật tư văn phòng, điện, nước, thông tin liên lạc, họp bàn, hội nghị tổng kết, sửa chữa định kỳ cơ sở vật chất như nhà cửa, máy móc, thiết bị.

- Chi cho hoạt động thu tổ chức (bao gồm thu theo hợp đồng ủy nhiệm thu).

- Chi cho hoạt động cung ứng dịch vụ (bao gồm cả việc nộp thuế và trích khấu hao tài sản cố định).

- Các chi phí khác.

Ban quản lý chợ áp dụng chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

Đối với chợ loại 3:

- Hoàn trả vốn đầu tư xây dựng chợ.

- Lương, tiền công cho người lao động.

- Quản lý hành chính: vật tư văn phòng, điện, nước, thông tin liên lạc, sửa chữa định kỳ cơ sở vật chất như nhà cửa, máy móc, thiết bị.

- Chi cho hoạt động thu tổ chức (bao gồm các hoạt động thu theo hợp đồng ủy nhiệm thu).

- Chi cho hoạt động cung ứng dịch vụ (bao gồm cả việc nộp thuế và khấu hao tài sản cố định).

- Các chi phí khác.

Số thu còn lại sau khi chi các khoản theo quy định sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp quản lý ngân sách.

Quyết toán các khoản thu và chi hoạt động của Ban quản lý chợ:

- Hàng năm, Ban quản lý chợ xây dựng dự toán và lập báo cáo quyết toán thu, chi kinh phí hoạt động để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân cấp quản lý chợ.

- Ban quản lý chợ thực hiện công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước về chế độ kế toán, thống kê áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Bài viết liên quan: Ai có thẩm quyền thành lập Ban quản lý chợ theo quy định?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Trách nhiệm của Ban Quản lý chợ được quy định như thế nào? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết!