>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu, gọi: 1900 6162

 

Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý đấu thầu quản lý, kinh doanh chợ

- Luật đấu thầu năm 2013.

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 

2. Đối tượng tham gia đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ

- Chợ thực hiện đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

2. Các chợ thực hiện đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh là các chợ ổn định lâu dài, phù hợp với quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước."

- Đối tượng tham gia đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các nhà thầu tham gia đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ theo Quy chế này bao gồm các doanh nghiệp, các hợp tác xã được thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là nhà thầu)."

 

3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

"Điều 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu

1. Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự.

2. Chỉ định thầu: Trong trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham gia đấu thầu, Hội đồng xét chọn thầu tiếp tục thông báo mời thầu lần hai (thời gian mời thầu kéo dài thêm 15 ngày). Khi thời hạn mời thầu đã hết mà không có thêm Nhà thầu tham gia, Hội đồng xét chọn thầu xem xét cụ thể, trường hợp hồ sơ dự thầu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực quản lý, khai thác và kinh doanh chợ và đạt giá dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, Hội đồng xét chọn thầu báo cáo, trình Hội đồng thẩm định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ cấp tỉnh, cấp huyện, Thành phố xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố theo phân cấp quản lý chợ (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền), quyết định chỉ định thầu cho nhà thầu thực hiện quản lý, khai thác, kinh doanh chợ theo quy định hiện hành."

"Điều 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu

1. Phương thức lựa chọn nhà thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ áp dụng phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

2. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất."

 

4. Thời hạn giao thầu, hồ sơ dự thầu

- Thời hạn giao thầu:

"Điều 6. Thời hạn giao thầu

Thời hạn giao thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ từ 5 đến 20 năm tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng loại chợ và phương án quản lý, khai thác và kinh doanh chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn quản lý khai thác được quy định trong hồ sơ mời thầu và được xác định rõ trong hợp đồng giao nhận thầu."

- Thành phần HSDT

"Điều 12. Hồ sơ dự thầu

1. Đơn dự thầu theo mẫu quy định do người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên (Mẫu đơn dự thầu theo phụ lục).

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu.

3. Phương án về tổ chức quản lý, khai thác và kinh doanh chợ.

4. Kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp cải tạo chợ.

5. Giá dự thầu, kèm thuyết minh.

6. Hồ sơ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu 10 ngày, tối đa 30 ngày, kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu.

Danh sách những đối tượng dự thầu phải được niêm yết tại Ban quản lý chợ, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ đấu thầu và tại Hội đồng xét chọn thầu chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở thầu."

 

5. Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu

"Điều 18. Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:

1. Tiêu chí hồ sơ dự thầu: Sử dụng phương pháp đánh giá “đạt”, “không đạt” để đánh giá tiêu chí về hồ sơ dự thầu.

2. Tiêu chí về kỹ thuật: Thang điểm 100, gồm các nội dung:

- Phương án quản lý, khai thác và kinh doanh chợ tối đa 40 điểm.

- Kế hoạch bảo quản, sửa chữa, nâng cấp và cải tạo chợ, tối đa 40 điểm.

- Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, tối đa 20 điểm.

Các nhà thầu có hồ sơ dự thầu đạt tiêu chí kỹ thuật tối thiểu 70% tổng số điểm, nhưng không nội dung nào của tiêu chí này dưới 10 điểm thì đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

3. Tiêu chí về tài chính (giá dự thầu): Căn cứ giá mời thầu, các Hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của tiêu chí 1, 2 được xếp hạng theo thứ tự có giá dự thầu cao từ trên xuống."

 

6. Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của nhà thầu trúng thầu

"Điều 24. Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của nhà thầu trúng thầu

1. Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của nhà thầu trúng thầu:

a) Xây dựng bộ máy tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Tổ chức thu các khoản thu từ các hoạt động kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo quy định tại Khoản 2, Điều này; đồng thời, chịu trách nhiệm trang trải chi phí cho hoạt động của bộ máy quản lý chợ và các khoản thu nộp được quy định trong hợp đồng giao nhận thầu chợ.

b) Lập phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng, sử dụng điểm kinh doanh bảo đảm các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu của thương nhân kinh doanh tại chợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức quản lý theo phương án.

c) Ký hợp đồng với các thương nhân về việc thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

d) Xây dựng Nội quy chợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, và quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh tại chợ theo nội quy chợ đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật.

đ) Bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm trong phạm vi chợ.

e) Chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc những thương nhân kinh doanh tại chợ thực hiện đúng và đầy đủ theo nội quy của chợ và các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh tại chợ.

g) Bảo quản, duy tu thường xuyên cơ sở vật chất của chợ; đề xuất Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xét duyệt phương án, kinh phí và phối hợp tổ chức thực hiện các công trình sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp, mở rộng chợ, để bảo đảm hoạt động của chợ được an toàn, văn minh, hiệu quả.

h) Tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý chợ, về sử dụng lao động, về tổ chức kinh doanh, hạch toán kế toán và các quy định của pháp luật.

i) Được tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, khai thác và kinh doanh chợ do cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức.

2. Các khoản thu tại chợ:

a) Nhà thầu quản lý chợ hoặc đơn vị được giao quản lý chợ chỉ được phép tổ chức thu các khoản thu, các loại phí theo quy định và các khoản thu hộ cho các đơn vị khác như điện, nước, thu gom rác, dịch vụ thông tin,...theo hợp đồng thỏa thuận của các đơn vị có liên quan.

b) Thông báo công khai tại chợ các khoản, mục thu đúng quy định để các đối tượng liên quan biết và thực hiện.

c) Việc thu phí phải sử dụng các chứng từ thu theo đúng quy định của pháp luật, phải lưu giữ đầy đủ các sổ sách kế toán thu, chi và các chứng từ theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ thuế: Phải thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế đối với tất cả các khoản thu, các loại phí (phí chợ, phí trông giữ xe, phí vệ sinh và các loại phí khác), các khoản thu phí mang tính chất dịch vụ, đúng theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Xử lý các vi phạm tại chợ:

a) Phát hiện, xử lý theo nội quy chợ và đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm nội quy chợ và các quy định của pháp luật.

b) Hòa giải và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh giữa các hộ kinh doanh trong chợ theo nội quy chợ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao."

 

7. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Điều 6 Luật đấu thầu 2013 quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu:

- Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển.

- Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Chủ đầu tư, bên mời thầu;

b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

c) Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

- Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó.

- Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Nhà thầu tư vấn đấu thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

b) Nhà thầu tư vấn thẩm định dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900 6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!