1. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước như thế nào?

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại công chức, viên chức được quy định tại Điều 12 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 đã tạo ra một cơ chế rõ ràng và minh bạch. Theo đó:
- Công chức, viên chức có chức trách và nhiệm vụ được giao sẽ tự nhận xét và đánh giá quá trình công tác của mình. Họ chịu trách nhiệm về kết quả tự nhận xét và tự đánh giá, cũng như xếp loại chất lượng của bản thân. Điều này khuyến khích tính tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong quá trình làm việc.
- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp có trách nhiệm đánh giá và xếp loại chất lượng cho Phó Vụ trưởng và các cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý. Họ không chỉ thông báo kết quả xếp loại chất lượng mà còn chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng đối với các công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình, bao gồm cả công chức, viên chức biệt phái.
- Tổng Kiểm toán nhà nước là người có thẩm quyền cuối cùng trong quá trình đánh giá và xếp loại chất lượng. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đánh giá và xếp loại chất lượng cho Vụ trưởng và các đồng cấp tương đương. Điều này đảm bảo một tầm nhìn toàn diện về chất lượng làm việc trong cả tổ chức Kiểm toán Nhà nước.
Như vậy, hệ thống thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định mới không chỉ tạo động lực cho cá nhân tự chủ và trách nhiệm mà còn xây dựng một quá trình đánh giá công bằng và minh bạch, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng công việc và hiệu suất tổ chức.
 

2. Tiêu chí để xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước

Để đạt xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước cần đáp ứng một loạt các tiêu chí quy định tại Điều 4 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023. Cụ thể, các tiêu chí sau đây là quyết định cho việc xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
- Thực hiện tốt các quy định về chức trách và nhiệm vụ: Tổ trưởng cần tuân thủ đầy đủ các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế. Việc tuân thủ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và đúng đắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ: Tổ trưởng cần đạt được kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, kế hoạch đề ra hoặc công việc cụ thể được giao. Việc hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và đạt hiệu quả cao là yếu tố quan trọng để xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Lãnh đạo xuất sắc và hoàn thành mục tiêu: Tổ trưởng cần lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đơn vị một cách xuất sắc. Đồng thời, đảm bảo rằng đơn vị, phòng, ban, Đoàn kiểm toán hoặc Tổ kiểm toán được giao phụ trách hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Ít nhất 50% trong số đó cần hoàn thành vượt mức.
- Đánh giá và quản lý hiệu quả: Tổ trưởng cần đảm bảo rằng 100% phòng thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá và hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, ít nhất 70% phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều này không chỉ đánh dấu sự chú trọng vào việc hoàn thành công việc mà còn đề cao chất lượng trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, việc thiết lập một mức tiêu tốt nghiệp như vậy cũng thúc đẩy đội ngũ phòng làm việc hướng tới mục tiêu cao cả và đạt được kết quả tích cực trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ.

Tổ trưởng, thông qua việc áp dụng các tiêu chí đánh giá và theo dõi tiến triển công việc, có trách nhiệm định rõ các mục tiêu và kỳ vọng. Điều này không chỉ giúp đội ngũ hiểu rõ hơn về những gì được mong đợi từ họ mà còn khích lệ sự đổi mới và sáng tạo để nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc. Tổ trưởng trở thành người lãnh đạo động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thành công của đội ngũ dưới quyền quản lý.

- Xuất sắc trong công tác kiểm toán: Đối với công chức tham gia kiểm toán, Tổ trưởng cần đảm bảo rằng trong năm đánh giá, 100% Đoàn kiểm toán xếp loại từ mức "Đạt" trở lên. Ngoài ra, ít nhất 01 cuộc kiểm toán phải được xếp loại mức "Xuất sắc".
Việc đáp ứng đầy đủ và xuất sắc các tiêu chí này sẽ đưa Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước lên mức xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện sự xuất sắc và đóng góp tích cực trong công việc của mình.
 

3. Khi kết thúc cuộc kiểm tra tài khoản, Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm như thế nào?

Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán theo Điều 20 của Quy định niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán và cá nhân có liên quan đã được chi tiết rõ trong Quyết định 02/2011/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước. Dưới đây là mô tả chi tiết về trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán:
Khi hoàn thành một hoặc một số nội dung kiểm tra, hoặc khi kết thúc cuộc kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra. Trong biên bản này, Tổ trưởng cần ghi rõ các ý kiến đánh giá và kết luận liên quan đến vụ việc kiểm tra. Biên bản kiểm tra không chỉ là bản tường trình chính xác về quá trình kiểm tra mà còn là cơ sở thông tin chính để xây dựng báo cáo kiểm toán.
Chậm nhất một ngày sau khi kết thúc cuộc kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải chuyển gửi toàn bộ các biên bản kiểm tra cho Trưởng Đoàn kiểm toán. Điều này đảm bảo rằng thông tin từ phía Tổ kiểm toán được chuyển giao một cách nhanh chóng và có thể được sử dụng để lập báo cáo kiểm toán.
Chậm nhất sau hai ngày kể từ khi nhận được các biên bản kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm toán phải lập báo cáo kiểm tra và chuyển gửi nó đến Kiểm toán trưởng và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo này chứa đựng kết quả chi tiết của cuộc kiểm tra và ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm toán.
Kết quả kiểm tra từ Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán được tổng hợp trong báo cáo kiểm toán cuối cùng. Quá trình này đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin, cũng như cung cấp cái nhìn toàn diện về tình trạng kiểm toán. Điều này là quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và độ chính xác trong quá trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Theo quy định, khi hoàn thành cuộc kiểm tra tài khoản, Tổ trưởng Tổ kiểm toán đảm nhận nhiều trách nhiệm quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình kiểm toán. Cụ thể:
(1) Lập biên bản kiểm tra: Tổ trưởng Tổ kiểm toán chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm tra, trong đó cần rõ ràng và chi tiết ghi lại các ý kiến đánh giá và kết luận liên quan đến vụ việc kiểm tra. Biên bản này không chỉ là một bản tường trình đơn thuần mô tả quá trình kiểm tra mà còn chứa đựng đánh giá chất lượng và hiệu suất trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.
(2) Gửi biên bản kiểm tra cho Trưởng Đoàn kiểm toán: Chậm nhất một ngày sau khi kết thúc cuộc kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải chuyển gửi toàn bộ các biên bản kiểm tra cho Trưởng Đoàn kiểm toán. Hành động này đảm bảo rằng thông tin từ phía Tổ kiểm toán được chuyển giao một cách nhanh chóng và có thể được sử dụng để lập báo cáo kiểm toán.
Những bước này đặt ra bởi quy định không chỉ giúp bảo đảm quá trình kiểm toán diễn ra suôn sẻ mà còn tạo cơ sở cho tính minh bạch và độ chính xác trong việc xác định tình trạng tài khoản của đơn vị được kiểm toán. Tổ trưởng Tổ kiểm toán, qua các trách nhiệm này, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính đồng nhất và chất lượng của quá trình kiểm toán.
 

Xem thêm bài viết sau đây: Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính là gì? Nội dung phân tích trong kiểm toán tài chính

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng